ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN review

กรกฎาคม 25, 2021 | By Airnae Air

หากคุณเคยอ่านสรุปหรือรีวิวหนังสือ NO RULES RULES ผ่านๆ อ่านพอได้เห็นเรื่องราวขององค์กรที่รวบรวมคนเก่ง และขับเคลื่อนด้วยคนเก่งเท่านั้น จนมีคำกล่าวว่า "ไม่มีพื้นที่สำหรับคนพอใช้ หรือ...

NO RULES RULES อ่านแล้วคิดต่อ อะไรคือองค์กรที่เต็มไปด้วยคนเก่ง? เราใช่คนเก่งหรือไม่?