ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN word-economic-forum

พฤษภาคม 25, 2023 | By Connext Team

สภาเศรฐกิจโลก (Word Economic Forum) รายงานว่า การเปลี่ยนแปลงมาจากหลายปัจจัย ตั้งแต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ แต่หนึ่งสิ่งที่แน่นอนคือ “คนทำงานต้องเร...

10 ทักษะอาชีพ ที่ตลาดต้องการมากที่สุดในปี 2023 จากผลสำรวจของ World Economic Forum