ถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่องค์กรควรตระหนักถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น | Techsauce
ถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่องค์กรควรตระหนักถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

ธันวาคม 21, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพของการทำงานและคุณภาพของพนักงาน สภาพแวดล้อมในที่ทำงานนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมาก เพราะการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีจะสามารถส่งผลให้พนักงานดึงศักยภาพที่มีออกมาเพื่อพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีคืออะไร?

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีคือ พื้นที่แห่งโอกาสให้คุณสามารถเติบโตในเส้นทางอาชีพ ส่งเสริมให้คุณปลดปล่อยศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มที่ ยอกระดับความเป็นอยู่ที่ดี มีความเท่าเทียม เปิดกว้างทางความคิด ยอมรับในความหลากหลายและเคารพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมีรูปแบบการทำงานที่ปรับเข้ากับยุคสมัย

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีสำคัญอย่างไร?

งานวิจัยจาก Deloitte เผยว่า ผู้บริหารกว่า 94% และพนักงานกว่า 88% เชื่อว่าวัฒนธรรมการทำงานที่ดีมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ เพราะการสร้างพื้นที่ Happy workplace จะส่งผลให้พนักงานรู้สึกมีความสุขและมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้น พร้อมทั้งส่งผลเชิงบวกไปสู่ผลงาน คนในทีม และองค์กรอีกด้วย

 และนี่คือประโยชน์ของการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีจะทำให้องค์กรสามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีสามารถช่วยให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายในเรื่องทรัพยากรคนได้ทั้งในแง่ของการลาออก การขาดงาน ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยพนักงาน แต่หากองค์กรไม่ได้จัดการอย่างเหมาะสม ค่าใช้จ่ายบางส่วนเหล่านี้อาจทำให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุหรือแย่ที่สุดอาจทำให้องค์กรต้องหยุดชะงักได้ อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดของพนักงานที่ขาดงานจากการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานกว่า 225.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปี

ฉะนั้นการได้เห็นพนักงานมีความสุขกับสถานที่ทำงานจึงเป็นหนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญของสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพราะหากสถานที่ทำงานตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ก็จะสามารถลดภาวะ Burnout พร้อมทั้งเพิ่มความสนใจในเนื้องานได้มากยิ่งขึ้น และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นความจำเป็นที่พนักงานต้องหาโอกาสจากที่อื่นๆ ก็จะลดลง ส่งผลให้อัตราการขาดงานและลาออกจากบริษัทลดลง นอกจากนี้ยังทำให้ค่าใช้จ่ายขององค์กรก็ลดลงด้วยเช่นกัน

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีช่วยเพิ่มความสุข ขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจของพนักงาน 

แน่นอนว่า “ความสุข” เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด นอกจากนี้สภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงานที่ดียังเป็นปัจจัยชี้วัดความสำเร็จโดยรวมของธุรกิจอีกด้วย จากข้อมูลของ Quantum Workplace ผู้ให้บริการโซลูชันในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานบนระบบคลาวด์ เผยว่า หากสภาพแวดล้อมในที่ทำงานนั้นเอื้ออำนวยต่อการทำงานก็จะส่งผลให้พนักงานอยากมีส่วนร่วมในอัตราที่สูง และส่งผลให้การขาดงานลดลงกว่า 41% ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก Gallup บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยและการจัดการที่ทำงานร่วมกับธุรกิจต่างๆ ได้เผยว่าเมื่อพนักงานขาดงานน้อยก็จะทำให้งานสามารถดำเนินการได้อย่างไม่มีสะดุดและส่งผลให้องค์กรได้รับผลกำไรที่เพิ่มขึ้นกว่า 21% อีกด้วย

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการทำงานของผู้คนยุคใหม่

การเผชิญวิกฤตโรคระบาดทำให้เกิด “New Normal” ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานของผู้คน Prodoscore ผู้ให้บริการเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่วัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เผยว่าวิกฤตโรคระบาดส่งผลให้พนักงานทั่วโลกจำนวนมากต้องทำงานที่บ้านซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นและข้อดีมากมายแก่พนักงาน เช่น มีความสะดวกสบายในการเดินทาง ลดความกดดันในการทำงาน และมีสมาธิโฟกัสกับงานมากขึ้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 47%

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานย่อมส่งผลเชิงบวกต่อทั้งองค์กรและพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานนอกจากจะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจแล้วยังส่งผลเชิงบวกต่อผลงาน ความสัมพันธ์ของคนในองค์กร สภาพแวดล้อมในการทำงานและลดอัตราการลาออกอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้องค์กรควรตระหนักเพื่อให้พนักงานและองค์กรสามารถเดินหน้าเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

อ้างอิง Financesonline, HRD

No comment