บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ INNOPOWER พัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด-เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | Techsauce

บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ INNOPOWER พัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด-เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ INNOPOWER พัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

INNOPOWERคุณนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – การลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืนบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บี.กริม เพาเวอร์ บริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก และคุณอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงาน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด (ในเครือบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)) และ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัล ชูแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยพิธีลงนามฯ จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถนนกรุงเทพกรีฑา

สำหรับการลงนามความร่วมมือของ บี.กริม เพาเวอร์ และ INNOPOWER ประกอบด้วย 5 หัวข้อหลักดังต่อไปนี้

1. การศึกษาการใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าในรูปแบบของเชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen) เพื่อลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

2. การพัฒนาและประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการ ปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม

3. การสนับสนุนด้านนวัตกรรมการตลาดและด้านนวัตกรรมการจัดการ เพื่อรองรับรูปแบบการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) โดยใบรับรองเหล่านี้มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล ซึ่งได้รับการยอมรับด้วยมาตรฐานใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนในระดับสากล (The International REC Standard : I-REC)

4. การสร้างสรรค์นวัตกรรมของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

5. การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Venture Capital) เพื่อต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ ในอนาคต รวมถึงการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าจากธุรกิจใหม่

คุณนพเดช กรรณสูต กล่าวว่า บี.กริม เพาเวอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ อินโนพาวเวอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาด ในการแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และนำมาประยุกต์ใช้ในการคิดค้นเทคโนโลยีดิจิทัล ต่อยอดนวัตกรรมและพัฒนาโซลูชันอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตของพลังงานคาร์บอนต่ำ เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยที่สุด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ GreenLeap – Global and Green ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งสร้างผลเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน จัดหาพลังงานที่สะอาดยั่งยืนและมีเสถียรภาพในระดับสูง สนับสนุนลูกค้าภาคอุตสาหกรรมในการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตของพลังงานคาร์บอนต่ำ พร้อมก้าวสู่เป้าหมายขององค์กรที่มีการ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593)

บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ‘สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี’ ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า คู่ค้า สังคม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างรับผิดชอบ พร้อมให้ความสำคัญสูงสุดต่อการปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

คุณอธิป ตันติวรวงศ์ กล่าวว่า INNOPOWER ขอบคุณ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ไว้วางใจ การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานนำมาสู่ความร่วมมือในครั้งนี้ เรามีความตั้งใจ พร้อมสนับสนุนก้าวสำคัญของการพัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ประสบความสำเร็จ พร้อมเล็งเห็นการแบ่งปันประสบการณ์และความร่วมมือ จะเป็นตัวเร่งที่สำคัญในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

สอดรับเป้าหมายของเราที่มุ่งมั่น จะผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดและพัฒนานวัตกรรมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น ปัจจุบันอินโนพาวเวอร์มีการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้งใน ไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมพลังงาน รวมถึงธุรกิจ REC ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำตลาด ที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ อินโนพาวเวอร์ยังผลักดันระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ด้วยการนำ EV Charger ที่มีมาตรฐานสากลอย่าง Wallbox จากประเทศสเปนมาสู่ตลาดประเทศไทย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.innopower.co.th

“สำหรับความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในด้านพลังงานที่มีวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกับอินโน พาวเวอร์ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ทั้งสองบริษัทฯ สามารถขยายงานด้านพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้ด้วย นับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในการร่วมกันเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สะท้อนการดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่จะเป็นอีกหนึ่งกำ

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ห่วงโซ่อุปทานอินเดีย-อาเซียนเนื้อหอม ขึ้นแท่นตัวเลือกหลักที่น่าจับตาหวังลดพึ่งพาจีน-สหรัฐฯ

อินเดีย-อาเซียนเนื้อหอม ผู้นำธุรกิจทั่วโลกฝากความหวังเป็นห่วงโซ่อุปทานในอนาคต หลังความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจจีนและสหรัฐย่ำแย่ลง...

Responsive image

เจาะกลยุทธ์ T.R.A.V.E.L ของ Grab กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นและมหภาค

แกร็บ ประเทศไทย ยกระดับการท่องเที่ยวไทยผ่านกลยุทธ์ T.R.A.V.E.L...

Responsive image

SCB พลิกโฉมสู่ AI-First Bank ใช้ AI ขับเคลื่อนองค์กรรอบด้าน พร้อมเปิดตัว 3 AI ตัวเก่ง ช่วยอนุมัติสินเชื่อ ดูแลพอร์ต และให้คำแนะนำกองทุน

ไทยพาณิชย์โชว์ความสำเร็จกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch โดยเปิดผลดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2567 ซึ่งเติบโตต่อเนื่องในทุกมิติ พร้อมมุ่งหน้ายกระดับประสบการณ์ดิจิทัลแบงก์สู่การเป็น A...