สรุปกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2564 ของ 6 ธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่ในไทย | Techsauce

สรุปกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2564 ของ 6 ธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่ในไทย

ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ วันนี้ Techsauce จะมาสรุปและรวบรวมให้ดูว่า ไตรมาสแรกของ 6 ธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่ในไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้าง กับการดำเนินธุรกิจที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 

สรุปกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2564 ของธนาคารพาณิชย์

ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL รายงานผลประกอบการไตรมาส1/2564  ธนาคารฯมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6,923 ล้านบาท ลดลง 9.8% จากไตรมาส 1/2563 ที่ทำได้ 7,670 ล้านบาท เนื่องจาก ธนาคารฯมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงถึง 15,761 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.5 จากการรวมค่าใช้จ่ายของธนาคารเพอร์มาตาเข้ามา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 6,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4 เพื่อเตรียมความพร้อมตามหลักความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวลงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

อย่างไรก็ตามธนาคารฯมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4,525 ล้านบาท จากไตรมาส 4/2563  โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากลดลงจากการบริหารต้นทุนเงินรับฝาก และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.17  สำหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 จากค่าธรรมเนียมการให้บริการกองทุนรวมและบริการประกันผ่านธนาคาร และค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักทรัพย์  ขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลง  ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 51.1 ทั้งนี้ ธนาคารยังคงตั้งสำรองตามหลักความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 6,326 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพยังคงดำรงฐานะการเงิน สภาพคล่อง และเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง 

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2564 เท่ากับ 5,578 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.73 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 6,466 ล้านบาท เนื่องจาก รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงร้อยละ 13.0 ตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาส่งผลให้อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) ลดลงเป็นร้อยละ 2.50 จากร้อยละ 3.14 ในไตรมาส 1/2563 ทั้งนี้ รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยขยายตัวดีทั้งรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ ซึ่งขยายตัวจากค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมการรับรอง อาวัลและค้ำประกัน และรายได้จากการดำ เนินงานอื่น ประกอบกับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ลดลงร้อยละ 5.8 โดยมี Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 44.25 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 43.49 ในไตรมาส 1/2563

ธนาคารกรุงศรี 

ธนาคารกรุงศรีรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2564 มีกำไรสุทธิ จำนวน 6,505 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ 92.2% หรือจำนวน 3,120 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักจากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Management Overlay) ในไตรมาสก่อนหน้า แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิปรับตัวลดลง 7.5% หรือจำนวน 528 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

คุณเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ภายใต้นโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวังของกรุงศรี ในท่ามกลางสภาวะการณ์ที่ท้าทาย พอร์ตสินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคารยังคงเติบโตที่ 1.63% ในไตรมาสแรกของปี 2564 ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนในด้านสภาพคล่องและสินเชื่อให้แก่ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม”

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย งานผลประกอบการไตรมาส 1/2564 มีกำไรสุทธิ 10,627 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 3,252 ล้านบาท หรือ 44.10% หลัก ๆ เกิดจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำนวน 1,923 ล้านบาท หรือ 19.30% เป็นผลจากการปรับมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market) ของสินทรัพย์ทางการเงินตามภาวะตลาด และค่าธรรมเนียมรับจากการจัดการกองทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ลดลงจำนวน 950 ล้านบาท หรือ 5.44% จากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) อยู่ที่ระดับ 41.30% รวมทั้ง ธนาคารและบริษัทย่อยมีการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 8,650 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 3,222ล้านบาท หรือ 27.14% โดยยังคงใช้หลักความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องในการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ของโควิด-19  

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทยประกาศกำไรสุทธิ อยู่ที่ 2,782 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 4,163 ล้านบาท เนื่องจาก ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเป็นจำนวน 12,872 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย (NIM) ในไตรมาส 1/2564 ลดลง 12 bps จากร้อยละ 3.12 จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยการลดลงของ NIM มีปัจจัยหลักมาจากอัตราผลตอบแทนเงินให้สินเชื่อลดลงและส่วนหนึ่ง มาจากการทบทวนรายปีในการปรับประมาณการทางบัญชีของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)สำหรับพอร์ตสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งสะท้อนการแข่งขันและพฤติกรรมการชำระหนี้ของลูกค้าสุทธิด้วยต้นทุนเงินฝากที่ลดลงจากการปรับโครงสร้างงบดุลให้มีความเหมาะสม 

ธนาคารไทยพาณิชย์  

ธนาคารไทยพาณิชย์ รายงานผลประกอบการไตรมาส1/2564 ธนาคารฯมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 10,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.04   ที่ทำได้ 9,250  ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากความแข็งแกร่งของธุรกิจในการขยายฐานรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และความมุ่งมั่นในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

โดยไตรมาส1/2564 ธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 14,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย 21.2 จากปีก่อน การเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเป็นผลของการขยายฐานรายได้ของธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ประกันผ่านธนาคารและธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง และการรับรู้กำไรตามราคาตลาดในปัจจุบันของพอร์ตการลงทุนของธนาคารและบริษัทในเครือ

ขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีจำนวน 15,101 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดลงของต้นทุนในการให้บริการจากการใช้ช่องทางดิจิทัลที่มากขึ้นเป็นลำดับ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของธนาคารในไตรมาส 1 ของปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นอย่างเด่นชัดเป็นร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 44 ในปีก่อน
แหล่งที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

OR ตั้ง OR Health & Wellness พร้อมเปิดสาขาแรกมิถุนายนนี้

OR จัดตั้งบริษัท OR Health & Wellness เดินหน้ารุกตลาดสุขภาพและความงาม พร้อมลุยเปิดสาขาแรกเดือน มิ.ย. นี้...

Responsive image

ขันเงินรุกธุรกิจ Ticketing Platform ทุ่ม 52 ล้านบาทเข้าซื้อหุ้น EVP ภายใต้ Eventpop ที่ 51% ดันธุรกิจบันเทิงโฉมใหม่

ขันเงิน เนื้อนวล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Zalekta ทุ่ม 52 ล้านบาท ส่งบริษัทลูก MVD เข้าถือหุ้น บริษัท อีวีพี คอร์ปอเรชั่น ภายใต้แบรนด์ Eventpop รุกธุรกิจ Ticketing Platform ปู...

Responsive image

Bitcoin Halving จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Binance TH by Gulf Binance

Bitcoin Halving คืออะไร ทำไมชุมชนหรือคอมมูนิตีสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งตารอปรากฏการณ์นี้? มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันจากการให้ข้อมูลของ คุณนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G...