บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) หรือ BDMS แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้เข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) หรือ BH ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจํานวน 180,715,806 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.71 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของ BH ให้กับผู้ซื้อ ในราคาหุ้นละ 103 บาทคิดเป็นเงินประมาณ 18,613.7 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 

โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนบางประการ ซึ่งรวมถึงความแน่นอนของแหล่งเงินทุนของผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อดังกล่าวไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทและบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

BDMS

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้รับการยืนยันจากผู้ซื้อเกี่ยวกับความแน่นอนของแหล่ง เงินทุน บริษัทจึงคาดว่าจะสามารถดําเนินการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ BH บางส่วนผ่านกระดานซื้อขาย หลักทรัพย์รายใหญ่ (Trade Report - Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเบื้องต้นจํานวน 90,500,000 หุ้น ที่ราคา 103 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9,321.5 ล้านบาท ได้ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดย 

มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการถือหุ้นสามัญ BH ของบริษัทดังนี้

• สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการทํารายการ ร้อยละ 22.71 ของหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของBH 

• สัดส่วนการถือหุ้นหลังการทํารายการ ร้อยละ 11.34 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของ BH

สําหรับเงินลงทุนในหุ้นสามัญ BH ส่วนที่เหลืออีกจํานวน 90,215,806 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 11.34 ของหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วของ BH บริษัทคาดว่าการซื้อขายดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2563 โดยการทํารายการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นกับความสําเร็จในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมของผู้ซื้อ

อ้างอิงข้อมูลจาก SET

RELATED ARTICLE

Responsive image

ดีลนี้ไม่ง่าย ผบห.บำรุงราษฎร์ แจง ไม่รู้เรื่องที่  BDMS จะฮุบมาก่อน เตรียมหารือคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แจง ไม่เคยทราบเรื่องที่ BDMS จะซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดมาก่อน เพราะในอดีตต่างดำเนินธุรกิจอิสระต่อกัน ไม่ได้ประสานความร่วมมือใด ๆ และยังเป็นคู่แข่ง พร้อม...

Responsive image

บำรุงราษฎร์ เปิดบ้านแผนกผู้ป่วยหนัก ICU ให้บริการแบบ One Stop Service 

เภสัชกรหญิง อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า “ด้วยปณิธานในการดำเนินงานของบำรุงราษฎร์ ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ก่อตั้งกว่า 40 ปี โรงพยาบาล...

Responsive image

Stop Bullying คำพูดสร้างสรรค์ สร้างสังคมน่าอยู่

Bullying หรือปัญหาการรังแกกันทางสังคมหลายรูปแบบ ทั้งในชีวิตจริงและสังคมในโลก online เป็นหนึ่งในประเด็นที่ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS เล็งเห็นผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านความคิด...