สภาดิจิทัลฯ สกสว. บพข. ร่วมทำ MOU ดัน ‘วิจัย-นวัตกรรม-ดิจิทัล-AI’ มุ่งสู่ผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัล | Techsauce

สภาดิจิทัลฯ สกสว. บพข. ร่วมทำ MOU ดัน ‘วิจัย-นวัตกรรม-ดิจิทัล-AI’ มุ่งสู่ผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัล

ความร่วมมือใหม่ๆ ด้านนวัตกรรมและ AI เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ล่าสุด สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว. หรือ TSRI) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข. หรือ PMUC) ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ เพื่อผนึกกำลังผลักดัน 'งานวิจัย-นวัตกรรม-ดิจิทัล-เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์' หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพาไทยก้าวสู่ผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัล

สำหรับพิธีลงนาม MOU เสริมแกร่งเศรษฐกิจดิจิทัลไทยด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ดิจิทัล และ AI ผลักดันไทยสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัลในเวทีโลก ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารสุทธิ ชั้น 4 สภาดิจิทัลฯ มีผู้ร่วมลงนาม ดังนี้

 • ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท
  ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • ดร.วีระ วีระกุล 
  รองประธานสภาดิจิทัล และประธานพันธกิจด้านการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาค
 • รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ 
  รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
  ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ในด้านเป้าหมายของการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท ประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวถึงสภาดิจิทัลฯ ในฐานะองค์กรสำคัญที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐบาล และภาคประชาชน ซึ่งมีหน้าที่ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงร่วมมือกับ สกสว. และ บพข. ในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทยอย่างยั่งยืน

ดร.วีระ วีระกุล รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวต่อถึงเป้าหมายสำคัญในการยกระดับผู้ประกอบการดิจิทัลและประชาชนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยสภาดิจิทัลฯ มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จะช่วยเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ เพิ่มความมั่นคงทางเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลภายในประเทศ ซึ่งล้วนส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยบนเวทีโลก

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า สกสว. มีพันธกิจในด้านการจัดทำนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยอย่างยั่งยืน โดยการจัดทำกรอบวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ตามแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 นอกจากนี้ สกสว.ยังสนับสนุนระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมของประเทศ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จะนำพาประเทศไทยบรรลุเป้าหมายมุ่งสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างสำเร็จ

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กล่าวว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย และการสนับสนุนทุนวิจัย ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ทั้งนี้ บพข. จะร่วมมือกับสภาดิจิทัลฯ ในการกำหนดกรอบวิจัย งบประมาณวิจัย รวมทั้งการพัฒนากำลังคน ครอบคลุมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาผลงานวิจัยแบบบูรณาการในการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการแข่งขันด้านดิจิทัล ก่อให้เกิด Digital Transformation นำไปสู่การลงทุนและยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในอนาคต

DCTระหว่างการเสวนาในหัวข้อ 'งานวิจัยไทยสู่เชิงพาณิชย์ Lesson Learning สู่ความท้าทาย'

หลังจากลงนามใน MOU ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ 'งานวิจัยไทยสู่เชิงพาณิชย์ Lesson Learning สู่ความท้าทาย' ซึ่งมีการนำเสนอกลไกการสนับสนุน ตัวอย่างเฟรมเวิร์กและแพลตฟอร์มต่างๆ นำโดย

 • รศ.วิรุฬ ศรีบริรักษ์ 
  นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย
 • คุณผาณิต เผ่าพันธ์ 
  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
 • ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต 
  ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. เป็นผู้ดำเนินรายการ

DCT

และปิดท้ายด้วยการนำเสนอโครงการนวัตกรรมที่น่าสนใจโดยนักวิจัยชั้นนำจากมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน เพื่อหาคู่ความร่วมมือ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อต่อยอดสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์  ได้แก่ 

DCTระหว่างการนำเสนอโครงการนวัตกรรมโดยนักวิจัยชั้นนำจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • 1. โครงการระบบกรอบงานอัตโนมัติเพื่อการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์แบบสหพันธรัฐสำหรับรูปภาพ โดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ ม.มหิดล
 • 2. โครงการการพัฒนาต่อยอด Smart Breath และ BreatheMAX เพื่อรองรับเทคโนโลยี Digital Twin สำหรับการบริการทางการแพทย์ โดย รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ ม.สงขลานครินทร์
 • 3. โครงการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์ทำนายการเคลื่อนไหวในชุดพยุงหลังและเสริมแรง โดย ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ สวทช.
 • 4. AgentiveX: Large-Scale Multi-Agent Simulation โดย ดร.ถิรภาพ ฟักทอง จาก บริษัท Tetragram จำกัด
 • 5. Smart Financial Infrastructure for Business โดย คุณอภิรักษ์ เชียงเจริญ จาก สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
 • 6. Smart management of birds to reduce crop damage and contribute to global food security  โดย Dr. Saurabh Katiyar จาก CP Research and Development
 • 7. แพลตฟอร์มกลางระบบตรวจสอบย้อนกลับสมุนไพรไทย โดย คุณสุเมธ เตชาพิสุทธิ์

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

OpenAI เปิด 5 ระดับ ความฉลาดของ AI ระดับ 5 จะทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์

อนาคตเราจะมี AI ที่ทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่เมื่อไหร่หละ ? ตอนนี้ OpenAI บริษัทผู้สร้าง ChatGPT ได้แบ่งระดับของ AI ออกมาเป็น 5 ระดับ เพื่อจัดหมวดหมู่ความก้าวหน้าของปัญญาประ...

Responsive image

อินเดียเจอวิกฤต ขาดแรงงานเทคโนโลยี ต้องหาวิศวกรเพิ่ม 1 ล้านคนใน 3 ปี

อินเดียเจอวิกฤตขาดแรงงานเทคโนโลยี คาดต้องเพิ่มวิศวกรให้ได้มากกว่า 1 ล้านคนภายใน 3 ปี ผู้เชี่ยวชาญชี้ปัจจัยมาจากระบบการศึกษาไร้คุณภาพ ไม่สอนทักษะที่จำเป็นกับการทำงานจริง...

Responsive image

เปิดตัว Galaxy Z Fold6 และ Flip6 พร้อม Galaxy Buds3 Series นวัตกรรมสมาร์ทโฟนจอพับสุดล้ำ ที่งาน Galaxy Unpacked 2024

บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ประกาศเปิดตัว Galaxy Z ซีรีส์ใหม่ล่าสุดอย่าง Galaxy Z Fold6 และ Galaxy Z Flip6 พร้อมด้วย Galaxy Buds3 และ Galaxy Buds3 Pro ในงาน Galaxy Unpacked 2...