'Energy Complex' ชนะประมูล ศูนย์ฝึกบรมหลักสี่ของการบินไทย ในราคา 1,810 ล้านบาท | Techsauce

'Energy Complex' ชนะประมูล ศูนย์ฝึกบรมหลักสี่ของการบินไทย ในราคา 1,810 ล้านบาท

เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์(Energy Complex)ในเครือ ปตท. ชนะประมูล ศูนย์ฝึกบรมหลักสี่ของการบินไทย ในราคา 1,810 ล้านบาท  

'Energy Complex' ชนะประมูล ศูนย์ฝึกบรมหลักสี่ของการบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการขายทรัพย์สินอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 425 ตำบลตลาดบางเขน (ดอนเมือง) อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวาหรือ 7,926 ตารางวา ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่รวมสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินและอาคาร และสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ("ที่ดินและศูนย์ฝึกบรมหลักสี่") โดยวิธียื่นซองเสนอราคา และให้ผู้สนใจเข้ายื่นซองเสนอราคา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อที่ดินและศูนฝึกอบรมหลักสี่ ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ("ผู้ซื้อ") ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคาสูงสุด เป็นจำนวนเงิน 1,810 ล้านบาท (หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านบาทถ้วน) โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมวางเงินมัดจำร้อยละ 10 ของราคาที่ตกลงซื้อขาย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกในวัน ดังกล่าว (ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564) และจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนหรือในวันจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ รวมถึงภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะค่าอากร และค่าธรรมเนียม หรือภาระอื่น ๆ ด้วย


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เปิดนโยบาย ‘อว. for AI' ปั้นคนมีทักษะ AI 3 หมื่นคนใน 3 ปี

'อว. for AI' นโยบายของกระทรวง อว. ที่จะมาติดอาวุธคนไทยให้สามารถใช้ AI ในการพัฒนาประเทศ ด้วย 3 แผนงานเด่น ได้แก่ AI for Education, AI workforce development และ AI innovation โดยกำหน...

Responsive image

จีนตั้งกองทุนหนุนอุตฯ ชิป มูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการผลิตชิปในประเทศ

จีนตั้งกองทุน ICF เพื่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมชิปในประเทศ...

Responsive image

โบกมือลา Kerry รีแบรนด์ใหม่ชื่อ ‘KEX’

Kerry หรือ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งจดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์ แจ้งแผนการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า สู่แบรนด์ “KEX” หลังมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบร...