KBank จับมือ CBG ตั้ง กสิกร คาราบาว บุกธุรกิจค้าปลีก พร้อมหนุนเงินทุนเพิ่มอีก 1.5 หมื่นลบ. | Techsauce

KBank จับมือ CBG ตั้ง กสิกร คาราบาว บุกธุรกิจค้าปลีก พร้อมหนุนเงินทุนเพิ่มอีก 1.5 หมื่นลบ.

KBank จับมือ CBG จัดตั้ง "กสิกร คาราบาว" เพื่อสนับสนุนธุรกิจค้าปลีก และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนทั่วไทย รวมทั้งอยู่ระหว่างเตรียมร่วมลงทุนกับบริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด ในกลุ่ม CBG อีก1.5 หมื่นล้านบาท เพื่อพัฒนาร้านค้าปลีก “ถูกดี มีมาตรฐาน”

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงเรื่อง การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน และการร่วมลงทุนกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจคาราบาว โดยมีรายละเอียดว่า ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ธนาคารได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจคาราบาว โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร จะถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 และมีอํานาจควบคุมในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว

การร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 และธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 และให้เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมลงทุนดังนี้ 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจบริการทางการเงิน 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง : เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ผู้บริโภครายย่อยและร้านค้าของบริษัทในกลุ่มธุรกิจคาราบาว ซึ่งจะช่วยพัฒนาบริการทางการเงินให้คนในชุมชนได้เข้าถึง และได้รับบริการทางการเงินที่ครบวงจร รวมถึงช่วยสนับสนุนธุรกิจค้าปลีก และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนทั่วไทย

นอกจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้ว กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารอยู่ระหว่างเตรียมร่วมลงทุนกับบริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจคาราบาวเช่นกัน เพื่อพัฒนาร้านค้าปลีก “ถูกดี มีมาตรฐาน”

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน การร่วมลงทุนกับบริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมดให้แก่กลุ่มธุรกิจคาราบาว จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท

ขณะที่ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG ก็ได้มีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันโดยมีใจความว่า ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 (โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณา) เกี่ยวกับการอนุมัติลงทุนร่วมกับบริษัท ซี.เจ. เอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด (“CJ”) 

และบริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด (“TD”) ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้เป็นบุคคลที่ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ทีดี เวนเจอร์ จำกัด (TDV) เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และเห็นชอบให้ TDV เข้าทำร่วมทุน กับบริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (“KVISION”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 โดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท กสิกร คาราบาว จำกัด (KBAO)


เพื่อประกอบธุรกิจตามแผนในระยะแรกเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินในระบบนิเวศธุรกิจของตนทั้งในปัจจุบันและที่จะพัฒนาขึ้นตามแผนในอนาคต (Own Ecosystem) ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ข้อมูลในการพิจารณาสินเชื่อเงินกู้ยืมแก่ ก.) เจ้าของร้านค้าปลีกที่เป็นลูกค้าผ่านการดำเนินงานหน่วยรถเงินสดของบริษัทฯ ข.) พันธมิตรทางธุรกิจและ/หรือผู้เช่าพื้นที่ในร้านสะดวกซื้อภายใต้เครือข่าย CJ ค.) ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกชุมชนภายใต้เครือข่ายร้านค้าถูกดี มีมาตรฐานและ ง.) กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกภายเครือข่ายทั้งหมดข้างต้น ตลอดจนการให้บริการ ณ จุดขายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง SET, SET

RELATED ARTICLE

Responsive image

แนวโน้มบทสรุป The Great Layoff 2022 เตรียมรับคลื่น Layoff ลูกใหญ่ต่อเนื่องถึงสิ้นปี

ความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งทะยานในขณะเดียวกันที่เศรษฐกิจส่อแววถดถอย และคลื่น Layoff ลูกใหญ่จนถึงสิ้นปี Techsauce ชวนผู้อ่านร่วมวิเคราะห์ถึงฉากทัศน์และแนวโน้มของบทสรุปปรากฏก...

Responsive image

Tim Cook ไม่สนใจใน Metaverse เผย AR ต่างหากที่จะกำหนดอนาคต

Tim Cook เผยความคิดเห็นระหว่างทัวร์ยุโรปเมื่อไปเยือนสหราชอาณาจักรและเยอรมนีในพิธีรับปริญญาของ University of Naples Federico II เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ใน Q&A Session ว่าไม่สนใจใน Metav...

Responsive image

Twitter เพิ่มฟีเจอร์วิดิโอขนาดสั้นตาม TikTok

Twitter เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท social media ที่เพิ่มฟีเจอร์วิดีโอขนาดสั้นแบบ Tiktok...