15 รางวัล Prime Minister Award เชิดชูศักยภาพกลุ่มสตาร์ทอัพและผู้พัฒนานวัตกรรมสู้วิกฤต

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในงานพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพของประเทศ และผู้ที่มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (Prime Minister Award: National Startup 2020 และ Innovation for Crisis) ภายในงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ และ งานอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2020 (STARTUP THAILAND x INNOVATION THAILAND EXPO 2020) 

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้กล่าวถึงความเป็นมาของพิธีมอบรางวัล Prime Minister Award ว่า “รางวัล Prime Minister Award: National Startup 2020 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เป็นโครงการที่เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อน เร่งสร้างและพัฒนาสตาร์ทอัพที่เป็นรูปธรรมในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐและภาคการศึกษา และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ทำให้เห็นการร่วมมือร่วมใจทั้งจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต ซึ่งส่งคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศ  ทาง NIA จึงเห็นว่าในปีนี้ควรจัดมอบรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีส่วนร่วมในการคิดค้น พัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้ด้วย”

โดย รางวัล Prime Minister Award: National Startup 2020 และ Prime Minister Award: Innovation For Crisis  มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพของประเทศ และผู้ที่มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสตาร์ทอัพของประเทศไทยให้มีศักยภาพทางธุรกิจและก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ

รางวัล Prime Minister Award: National Startup 2020 มีทั้งหมด 6 รางวัล ดังนี้

ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภท Startup of the Year ได้แก่ Ricult

เป็นรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่สตาร์ทอัพในสาขาธุรกิจเป้าหมาย ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง สร้างความเปลี่ยนแปลงใน อุตสาหกรรม ตลอดจนมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ มีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยมากกว่าร้อยละ 50 และมีธรรมมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจที่ดี

ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภท Global Tech Startup of the Year ได้แก่ SYNQA

เป็นรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ สตาร์ทอัพในสาขาธุรกิจเป้าหมาย ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง สร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมในวงกว้าง ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างน้อย และมีการเริ่มต้นธุรกิจในไทยจนสามารถเติบโตและขยายธุรกิจในต่างประเทศได้ ตลอดจนมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ มีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และมีธรรมมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจที่ดี

ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภท Evangelist of the Year ได้แก่ คุณภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ และ คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ 

เป็นรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ บุคคลต้นแบบ ที่มีศักยภาพ มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ สามารถยกระดับการเติบโตระบบนิเวศของสตาร์ทอัพของประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ  

ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภท Investor of the Year ได้แก่ BeaconVenture

เป็นรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่บริษัทร่วมลงทุนที่มีศักยภาพสร้างการเติบโตให้กับบริษัทสตาร์ทอัพ มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ การลงทุนสามารถสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในระดับประเทศ สามารถยกระดับการลงทุนของบริษัทร่วมลงทุนในตลาดของประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ

ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภท รางวัล Best Brotherhood of the Year ได้แก่ ThaiUnion

เป็นรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสร้างการเติบโตให้กับบริษัทสตาร์ทอัพ มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ การส่งเสริมสามารถสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในระดับประเทศ สามารถยกระดับการเติบโตระบบนิเวศของสตาร์ทอัพของประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ  

รางวัล Prime Minister Award: Innovation for Crisis มีทั้งหมด 9 รางวัล ดังนี้

รางวัลประเภทหน่วยงานภาครัฐ (Government Sector)

เป็นรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ หน่วยงานประเภทหน่วยงานภาครัฐ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่มีศักยภาพด้านการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • มหาวิทยาลัยมหิดล

  • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รางวัลประเภทหน่วยงานภาคเอกชน (Private Sector)

        เป็นรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ หน่วยงานประเภทหน่วยงานภาคเอกชน เช่น องค์กรขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดย่อย ที่มีศักยภาพด้านการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

  • Thailand COVID19 Digital Group

  • ThaiSafe

  • หมอชนะ

รางวัลประเภทบุคคลทั่วไป 

        เป็นรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ที่มอบให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพด้านการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้มีการนำไปใช้จริงและเป็นผลงานที่สร้างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

  • คุณภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ หมอแล็บแพนด้า

  • คุณสมโภชน์ อาหุนัย

  • คุณพณชิต กิตติปัญญางาม

“ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA คาดว่าโครงการรางวัล Prime Minister Award: National Startup 2020 และ รางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis ในงาน STARTUP THAILAND x INNOVATION THAILAND EXPO 2020 ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเป็นผู้สนับสนุนระบบนิเวศของสตาร์ทอัพรายใหม่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย และกระตุ้นให้มีการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤติระดับประเทศและระดับโลก รวมถึงเกิดการเผยแพร่ต้นแบบแนวทางการเป็นผู้สนับสนุนระบบนิเวศของสตาร์ทอัพและการใช้นวัตกรรมในประเทศมาแก้ปัญหาวิกฤตระดับโลกที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้หรืออนาคต”ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวปิดท้าย


RELATED ARTICLE

Responsive image

ผลสำรวจ เผย วัคซีนโควิด AstraZeneca นานาชาติยอมรับสูงสุดกว่า 119 ประเทศ ฉีดแล้วเดินทางเข้าประเทศได้

ข้อมูลจากเว็บไซต์ท่องเที่ยว VisaGuide.World เผยว่าวัคซีนที่ประเทศต่าง ๆ ให้การยอมรับมากที่สุดถึง 119 ประเทศ คือวัคซีนที่ผลิตขึ้นโดย AstraZeneca ร่วมกับ Oxford University แต่เงื่อนไ...

Responsive image

PayZave ฉีกกฎการชำระเงิน ให้คู่ค้าซัพพลายเชน รับ-จ่ายไม่ต้องรอเครดิตเทอม

PayZave แพลตฟอร์มดิจิทัล ครั้งแรกของประเทศไทยทลายกำแพงเครดิตเทอม สร้างมาตรฐานใหม่ในการชำระเงินระหว่างคู่ค้าให้รับ-จ่ายทันทีแบบไม่ต้องมีเครดิตเทอม หนุนธุรกิจผู้ซื้อใช้ศักยภาพด้านการ...

Responsive image

CEO ของ Binance ประกาศ พร้อมลงจากตำแหน่ง หากมีคนเหมาะสมนำทางบริษัทสู่สถาบันการเงินตามกฎหมายได้

Changpeng Zhao หรือ CZ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Binance แพลตฟอร์มซื้อขาย Cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านการประชุม Virtual Conference เมื่อวันอังคารที่ 27 ก.ค...