Ricult รับเงินลงทุนรอบ Pre-A 2 ล้าน USD จาก Bualuang Ventures และ Krungsri Finnovate | Techsauce

Ricult รับเงินลงทุนรอบ Pre-A 2 ล้าน USD จาก Bualuang Ventures และ Krungsri Finnovate

"Ricult" Startup ไทยด้าน AgriTech รับเงินลงทุนรอบ Pre-Series A มูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก Bualuang Ventures และ Krungsri Finnovate ตั้งเป้านำเงินลงทุนขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเล็งระดมทุน Series A ภายในปี 2021

นายอุกฤษ อุณหเลขกะ Co-Founder และ CEO ของ Ricult เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดระดมทุนเพื่อนำเงินมาลงทุนขยายตลาดและพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน “รีคัลท์” นับเป็นผู้บุกเบิกด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรในประเทศไทย และปากีสถาน โดยผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านการวิเคราะห์สภาพอากาศกับเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เกษตรกรและธุรกิจด้านการเกษตรสามารถบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลตอบแทนจากการเพาะปลูก ตลอดจนเชื่อมต่อไปถึงการขายสินค้าเกษตรในตลาดออนไลน์อีกด้วย

“รีคัลท์” ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech) รวมถึงใช้ AI และ Machine Learning มาช่วยประมวลผลและจัดการด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่มีจำนวนราว 1 ใน 3 ของคนทั้งประเทศ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการเกษตร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักของไทยที่มีมูลค่าหลายแสนล้านบาท ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ รวมทั้งสร้างโมเดลธุรกิจที่สามารถขยายการเติบโตไปต่างประเทศได้ในอนาคต โดย “รีคัลท์” ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่ช่วยสร้างประโยชน์แก่สังคม ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและเพิ่มประสิทธิผลของการทำการเกษตรไม่น้อยกว่า 15%

ปัจจุบัน “รีคัลท์” รวบรวมข้อมูลเกษตรกรชาวไทยไว้บนแพลตฟอร์มประมาณ 2 แสนราย และทั่วโลกอีกกว่า 1 แสนราย โดยคาดว่าจำนวนเกษตรกรในประเทศไทยจะเติบโตได้แตะหลักล้านราย ในอีก 3 ปีข้างหน้า ส่วนทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตได้เพิ่มขึ้นรวมแล้วกว่า 4 ล้านราย รวมทั้งการสร้างโมเดลธุรกิจที่สามารถขยายสเกลให้ไปเติบโตได้ในประเทศโดยรอบ อาทิ ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น นอกจากนี้ ธุรกิจชั้นนำด้านการเกษตรหลายแห่งโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ด้านการเกษตร ได้ตกลงทำสัญญาใช้บริการกับ “รีคัลท์” เรียบร้อยแล้ว

ความสำเร็จของ “รีคัลท์” มีส่วนสำคัญมาจากการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี (Tech Talent)  ทั้งไทยและทั่วโลกมาไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างและบริหารแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและอาศัยการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนได้ ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย

“รีคัลท์” ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 โดยผู้ประกอบการ 4 คน ที่จบการศึกษาจาก MIT โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนในช่วง Seed Round จากนักลงทุนอิสระ (Angel Investor) VC หลายราย รวมถึงได้รับเงินทุนจากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ (Bill and Melinda Gates Foundation) 

ปัจจุบัน Ricult เป็นสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตและขยายตลาดในช่วง Pre-Series A และคาดว่าจะระดมทุน Series A อีกในปี 2564

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้เริ่มรู้จัก “รีคัลท์” ในปี 2562 ที่งาน Techsauce ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพชั้นนำที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย ทั้งยังได้รับรางวัลด้านการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่า “รีคัลท์” จะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทย ไม่เพียงแต่ในด้านการเกษตรเท่านั้น แต่จะสามารถขยายไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมประกันภัย  อุตสาหกรรมการเงิน เป็นต้น

การลงทุนใน “รีคัลท์” ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการเกษตร แต่ยังนำไปสู่การลดช่องว่างการเข้าถึงสินเชื่อของเกษตรรายย่อยซึ่งเป็นฐานหลักที่สำคัญของเศรษฐกิจ ในอนาคตฐานข้อมูล Big Data ที่ “รีคัลท์” เก็บสามารถนำไปต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกมาก ซึ่งจะช่วยให้การทำการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด กล่าวว่า เทคโนโลยีการเกษตร หรือ AgriTech กำลังมีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าของภาคการเกษตรในประเทศไทยสู่การเป็นเกษตรวิถีใหม่ สร้างความเติบโตและรักษาตำแหน่งผู้นำภาคเกษตรกรรมของไทยในเวทีโลก จากการที่เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีในการคำนวณผลผลิตอย่างแม่นยำ มีระบบฐานข้อมูลที่ดีที่ช่วยคาดการณ์ผลผลิตและสภาพดินฟ้าอากาศอันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก และเป็นโอกาสที่ช่วยสร้างความเติบโตให้กับเกษตรไทยทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ซึ่ง “รีคัลท์” มีเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้

ขณะเดียวกัน “รีคัลท์” มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับและพัฒนาบริการไปยังธุรกิจสินเชื่อ การสนับสนุนซัพพลายเชน และการประกันภัยพืชผล ด้วยเทคโนโลยี AI/ Machine Learning และ อัลกอริทึม อันเป็นจุดแข็งของ “รีคัลท์” จะสามารถช่วยในเรื่องการจัดทำข้อมูลเครดิต และการทำ Credit Scoring ในภาคการเกษตรของไทยในอนาคต ซึ่งนำมาสู่การเชื่อมโยงให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงระบบการเงินและแหล่งเงินทุนต่างๆ เป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การธนาคารอย่างยั่งยืนของกรุงศรี ดังนั้นการลงทุนในครั้งนี้จึงเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ที่ผสานกันอย่างลงตัวระหว่างกรุงศรี และ “รีคัลท์” นอกจากนี้ กรุงศรียังมุ่งสนับสนุนในเรื่องของการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา ผ่านเครือข่ายที่แข็งแกร่งของ MUFG โดยหากพิจารณาในมุมของการบริหารจัดการภายในองค์กร “รีคัลท์” มีทีมที่แข็งแกร่งและมีความศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย

RELATED ARTICLE

Responsive image

เวทีเสวนา ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน โดยกลุ่มธุรกิจ TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ร่วมกับบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด จัดงาน “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability)” ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้การ...

Responsive image

Google Cloud ประกาศเปิดตัว Cloud Region แห่งแรกในไทย หวังยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่เฟสต่อไป

Cloud Region ในประเทศไทย จะให้บริการธุรกิจและระบบคลาวด์ศักยภาพสูงที่จำเป็นต่อองค์กร เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัล และสร้างข้อได้เปรียบใหม่ ๆ ในการแข่งขัน ตลอดจนตอกย้...

Responsive image

Rabbit Care เผยการระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL เสริมแกร่งชิงส่วนแบ่งตลาดโบรกเกอร์ประกันภัย

Rabbit Care ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัยและบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital บริษัทการลงทุนในตราสารทุนเติบโต (Growth Equity Inves...