ตลท. เปิดให้ซื้อขายหุ้น STARK ชั่วคราว ในวันที่ 1-30 มิ.ย. 66 ด้วยบัญชี Cash Balance | Techsauce

ตลท. เปิดให้ซื้อขายหุ้น STARK ชั่วคราว ในวันที่ 1-30 มิ.ย. 66 ด้วยบัญชี Cash Balance

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้มีการแจ้งว่า หลักทรัพย์ของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ถูกสั่งห้ามซื้อขายโดยขึ้น เครื่องหมาย SP (Suspension) มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2565 และปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวและงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566

STARK

ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. สอบถาม โดยดาดว่าจะนำส่งงบการเงินสอบทานประจำปี 2565 ได้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 แต่หากมีเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าจนบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลภายในระยะเวลาข้างตัน บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็วที่สุด

สำหรับการตรวจสอบธุรกรรมที่อาจมีความ ผิดปกติ การใช้เงินจากการออกหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด และการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audi) บริษัทจะชี้แจงข้อมูลต่อไปเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation ) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดปรากฏตามข่าว STARK วันที่ 24 และ 26พฤษภาคม 2566)  

ทั้งนี้ การตรวจสอบธุรกรรมที่อาจมีความ ทั้งนี้ การถูกสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ STARK จะครบ 3 เดือนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดลาดหลักทรัพย์ฯ จี้งจะเปิดให้ซื้อขายได้ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ ก่อนที่หลักทรัพย์ STARK จะถูกหยุดพักการซื้อขายต่อ โดยจะเปิดให้ซื้อขายเป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 ภายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1. ให้หลักทรัพย์ STARK ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อน การซื้อหลักทรัพย์ 

2. ขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเดือนผู้ลงทุนให้ไช้ความ ระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

3. กำหนดให้การซื้อขายหลักทรัพย์ STARK ในวันแรก (1 มิถุนายน 2566) มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Celling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย 

4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ STARK มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) 

เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นตันไป) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ STARK โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะนำส่งงบการเงินได้ครบถ้วน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยศึกษาข้อมูลที่บริษัทจะชี้แจงผ่าน Public Presentation และข้อมูลต่างๆ ของ STARK โดยละเอียด เช่น ข่าวย้อนหลัง ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ เป็นต้น 

ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องตันเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 

ล่าสุด ที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัทที่นี่หากในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ STARK ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Colling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ STARK แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Coiling & Floor) ของหลักทรัพย์ STARK จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

อ้างอิง SET

RELATED ARTICLE

Responsive image

ผลสำรวจชี้ 75% ของสำนักข่าว ใช้ AI รันวงการ

ผลสำรวจชี้ 75% ของสำนักข่าวทั่วโลก ใช้ AI ในการรวบรวมข่าวสาร การผลิต และการเผยแพร่เนื้อหาข่าว...

Responsive image

SCGP ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัล

SCGP มีการดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนานวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้ ตามกรอบแนวคิด ESG...

Responsive image

5 ฟีเจอร์ AI ต้องลอง ของเล่นใหม่จาก Meta

ในงาน Meta Connect 2023 ได้เปิดตัว AI ไม่ว่าจะเป็น Chatbot, Assistant, AI ที่ใช้สร้างสรรค์รูปภาพ หรือแม้แต่ AI สำหรับธุรกิจก็ยังมี...