ทำบริษัทให้อยู่รอด C-level และบอร์ดต้องปรับตัว สรุปสาระจากโครงการ “The Cullinan” | Techsauce

ทำบริษัทให้อยู่รอด C-level และบอร์ดต้องปรับตัว สรุปสาระจากโครงการ “The Cullinan”

เมื่อเทคโนโลยีไม่มีวันหยุดนิ่ง ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตได้ ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงได้ร่วมมือกันจัดหลักสูตร “The Cullinan: The Making of the Digital Board” โดยมีวิทยากรระดับโลกมาบรรยาย พร้อมการดูงานด้านเทคโนโลยีที่ประเทศเยอรมนี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทต่างๆ นำไปต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัลได้ 

The CullinanTma x depa แถลงความร่วมมือ หลักสูตร The Cullinan

โดยในงานเปิดตัวหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม The Athenee Hotel, Bangkok มีการแถลงความร่วมมือและการอภิปรายองค์ความรู้ในเบื้องต้นว่าทิศทางของคณะกรรมการของบริษัทต่างๆ ในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร โดยคุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ของ depa และคุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหารของ TMA ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในไทยที่มีหลักสูตรดิจิทัลอย่างครบถ้วนสำหรับคณะกรรมการบริษัทต่างๆ ที่สนใจโดยเฉพาะ

ความสำคัญของหลักสูตรเพื่อให้ทุกบริษัทขับเคลื่อน Digital Economic ได้

คุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ได้กล่าวถึงสิ่งที่จำเป็นว่า ทุกองค์กรจะต้องเปลี่ยนผ่านสู่รูปแบบดิจิทัล แต่ก่อนอื่นทุกองค์กรจะต้องเข้าใจว่าเราควรจะนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้ให้ตอบโจทย์ หลักสูตร “The Cullinan” จะช่วยให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ผ่านการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และการดูงานด้านเทคโนโลยี (Field Trip) จากองค์กรชั้นนำทั้งในไทยและเยอรมนี เพื่อถอดบทเรียน (Lesson Learned Trip) ให้องค์กรก้าวเข้าสู่ยุค Digital Economic และสามารถนำกลับไปใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีเครือข่ายที่แข็งแรงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน จนนำไปสู๋การขับเคลื่อน GDP ของประเทศด้วยเทคโนโลยีได้ในที่สุด จึงจะนับได้ว่าหลักสูตรประสบความสำเร็จ

ขณะเดียวกัน ศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ และคุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ ได้กล่าวถึงความสำคัญและรายละเอียดของหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกันอย่างละเอียด โดยมีแนวคิดและกระบวนการในการ Transform องค์กร ผ่านหัวข้อการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกมิติ ดังนี้ 

• The New Competitive Dynamics Disrupting Nations and Businesses
• The New Market Landscape
• Orchestrating Digital Transformation
• Technology and its Impacts
• Digital Transformation Strategy
• Fulfilling the Digital Ecosystem
• Building Block for Digital Organization
• The Ecosystem
• The Board Forum
• Tech Trip - The Forestias -The City of the Future & International trip in Germany

ขอบคุณภาพจาก www.thecullinancourse.com

ซึ่งหัวข้อเหล่านี้จะได้รับการถ่ายทอดโดยเหล่าวิทยากรชื่อดังระดับโลก อาทิ Professor Stephane Garelli ผู้ก่อตั้ง IMD World Competitiveness Center ที่จะมานำเสนอถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต Mr.Salim Ismail ผู้ก่อตั้ง OpenExo and ExO Works ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง Exponential Organization นอกจากนั้นยังมี Professor Michael Wade, Director ของ IMD Global Center for Digital Business Transformation ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งการเป็นที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation และผู้แต่งหนังสือด้านดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และ Mr.Dave Blakeley ผู้บริหารจาก Mach 49 ที่ Palo Alto สหรัฐอเมริกา ที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือองค์กรระดับโลกในด้าน Venture Building มาอย่างยาวนาน 

นอกเหนือจากวิทยากรในต่างประเทศ TMA ยังได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในฐานะกรรมการและในด้านเทคโนโลยีมาถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงเกียรติเพิ่มเติม

ขอบคุณภาพจาก press The Cullinan - The Athenee Hotel

“Digital Board of the Future” ความท้าทายที่บริษัทต่างๆ ต้องปรับตัว

ในช่วงต่อมาของงานได้มีการอภิปรายในหัวข้อ “Digital Board of the Future” โดย ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กับคุณฐากร ปิยะพันธ์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และผู้ดำเนินการอภิปราย คือ คุณพรกนก วิภูษณวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

โดยใจความของการอภิปรายครั้งนี้กล่าวถึงการปรับตัวของทุกบริษัทที่เข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในปัจจุบันว่า จำเป็นต้องเพิ่มการเรียนรู้อยู่เสมอ (Continuous Learning) เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบัน ไม่ได้มีความต่อเนื่องจากยุคก่อน แต่เป็นเหมือนการก้าวกระโดดที่เปลี่ยนทิศทางจนไม่เหลือเค้าเดิม ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ยังมีปัจจัยอื่นๆ เป็นตัวเร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์ Covid ทำให้ทุกองค์กรเกิดความท้าทายที่จะอยู่ในยุค New Normal ของ Business After Covid ให้ได้

ขอบคุณภาพจาก press The Cullinan - The Athenee Hotel

คุณสมบัติที่บอร์ดของบริษัทต่างๆ ควรมีในยุค Digital Transformation 

ทางดร.ศรีกัญญา และคุณฐากรได้แลกเปลี่ยนในประเด็นความคิดเห็นจากประสบการณ์โดยตรงเพิ่มเติม  พร้อมให้แง่มุมในการพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จในยุค Digital Transformation บอร์ดของบริษัทต่างๆ อาทิเช่น

• Skill Matrix ที่วัดผลได้ การมี Skill Matrix คือการมีตารางวัดผลเพื่อช่วยจัดการทักษะของบุคลากรในหลายๆ แบบให้บอร์ดของบริษัทได้ประเมินองค์กรตนเองอยู่เป็นระยะ ซึ่งจะทำให้องค์กรได้คุณภาพที่ตรงตามมาตรฐาน

• ความหลากหลายของบุคลากรในบอร์ด จะดีกว่าถ้าบอร์ดของบริษัทนั้นมาจากหลาย Skill Set และมีบุคลากรมากกว่าคนในครอบครัว ซึ่งเทียบจากในยุคก่อนที่ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการมักจะมาจากคนในตระกูลเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้องค์กรยุคเก่าไม่มีความหลากหลายทางด้านทักษะมากนัก

• Reverse Mentoring เป็นแนวคิดมุมกลับจากแนวโน้มขององค์กรในยุคก่อนที่ recruit พนักงานใหม่เพื่อให้เข้าไปเรียนรู้ในบริษัท แต่ในปัจจุบันให้มองมุมกลับว่าองค์กรอาจได้องค์ความรู้ใหม่ๆ จาก recruit โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยี อย่างเช่น AI และ Deep Tech เพราะบางครั้งบอร์ดที่เป็นบุคคลากรรุ่นเก่าอาจไม่ทันความรู้ในยุคปัจจุบันที่ innovation เปลี่ยนไปเร็ว

• การตั้งคำถามต่อธุรกิจ การตั้งคำถามนั้นเพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดนิ่ง และถ้าเรายิ่งตั้งคำถามได้ตรงจุดจะช่วยให้ธุรกิจก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น เราจะใช้เทคโนโลยีเพิ่มรายได้อย่างไรโดยใช้ต้นทุนเท่าเดิม เป็นต้น โดยเราสามารถยึดหลักตามนี้คือ 

1) Discuss on Why? ร่วมกันหารือว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหา 
2) Agree on What? หาแนวทางเพื่อให้ได้จุดมุ่งหมายร่วมกัน 
3) Manage on How? กระจายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายนำไปแก้ปัญหา

• ความไว้วางใจในฝ่ายจัดการ เวลาที่บอร์ดได้มอบหมายหน้าที่ใดๆ ให้แรงงานใต้บังคับบัญชาแล้ว บอร์ดต้องให้ความไว้วางใจ ให้บุคลากรทำตามเป้าหมายให้สำเร็จด้วยวิธีของคนๆ นั้นเอง

ทั้งนี้คอร์ส The Cullinan: The Making of the Digital Board เปิดรับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนจำกัด 60 ท่าน โดยจัดอบมรมในระหว่างพฤษภาคม – สิงหาคม ชั่วโมงอบรมรวม ทั้งสิ้น 71 ชั่วโมง และมีการศึกษาดูงานในกันยายน พ.ศ. 2565  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ –  30 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thecullinancourse.com/
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Disrupt เปิดตัวกองทุน Disrupt Health Impact Fund ดึงกลุ่มธุรกิจชั้นนำร่วมลงทุน ดัน HealthTech โต

Disrupt เปิดตัวกองทุน Disrupt Health Impact Fund ตั้งเป้าเปลี่ยนแปลง Healthcare ไทยให้เข้าถึง Deep Technology ด้าน Healthcare ระดับโลก...

Responsive image

ทำไมปีนี้ SEA เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านดิจิทัลของบิ๊กเทคฯ ระดับโลก

สำรวจแนวโน้มการลงทุนด้านเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่งถูกมองว่าเป็นยุคทองแห่งเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ...

Responsive image

Apple กับโปรเจกต์ ‘Greymatter’ พร้อมโชว์ 8 ฟีเจอร์ AI ในงาน WWDC 2024

Bloomberg รายงาน Apple พร้อมเปิดตัว Project Greymatter เตรียมโชว์ฟีเจอร์ AI ในงาน WWDC 2024...