The Mall Group กับ Bitkub ร่วมมือกันทำอะไร ? ที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็น Hub ของการลงทุนและการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชีย | Techsauce

The Mall Group กับ Bitkub ร่วมมือกันทำอะไร ? ที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็น Hub ของการลงทุนและการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชีย

The Mall Group จับมือ Bitkub  ผนึกความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน “เดอะพินนาเคิล ออฟ พรอสเพอร์ริตี้” (THE PINNACLE OF PROSPERITY) ประกาศความร่วมมือในการรังสรรค์ปรากฏการณ์แห่งเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน ด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก GLOBALIZATION, DIGITALIZATION และ TOURISM เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจและยกระดับ ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย (HUB OF DIGITAL ASSETS INVESTMENT AND TOURISM IN ASIA)

นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด ผู้นําและพัฒนาโครงการ รีเทลแนวหน้าของประเทศไทย ที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เดอะมอลล์ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ทุก สาขา สยามพารากอน ดิเอ็มดิสทริค อันประกอบด้วย ดิเอ็มโพเรี่ยม ดิเอ็มควอเทียร์ และดิ เอ็มสเฟียร์ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์สําคัญยิ่งในการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลังเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโค วิด-19 และการถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลก คือการผนึกความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์ที่สําคัญ คือการมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจยุค 5.0 และ เศรษฐกิจดิจิทัล (DIGITAL ECONOMY) เป็นวาระเร่งด่วน ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ โลกยุคใหม่ไร้พรมแดน (GLOBALIZATION) การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (DIGITALIZATION) และการท่องเที่ยวและการบริการ (TOURISM)

  • GLOBALIZATION ให้ความสําคัญในการมีพันธมิตรธุรกิจระดับประเทศและระดับโลก ในการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ เพื่อเสริมสร้างรากฐานและ เพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งในการเติบโตของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของประเทศไทย คือการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การเดินทางและท่องเที่ยว การบินและโลจิสติกส์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในหลายโครงการเช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC), โครงการเส้นทางสายไหม (One Belt One Road (OBOR) และโครงการรถไฟความเร็วสูง (HIGH-SPEED TRAIN & AIRPORT LINK) ที่เชื่อมต่อ 3 สนามบิน ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา เข้าไว้ด้วยกัน
  • DIGITALIZATION องค์กรภาคธุรกิจหลักทุกภาคส่วนต้องมีนวัตกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้เป็นโลก แห่งดิจิทัล (DIGITAL TRANSFORMATION) สู่เศรษฐกิจยุค 5.0 อย่างสมบูรณ์แบบ เข้าสู่โลกดิจิทัลแบบไร้ขีดจํากัด และมีระบบนิเวศทางดิจิทัลที่ครบวงจร (DIGITAL ECOSYSTEM) และต้องอาศัยการมี สมาร์ท ดิจิทัล แพลตฟอร์ม (SMART DIGITAL PLATFORM) หรือโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งยังต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับทั้ง ในระดับภูมิภาค และระดับโลก
  • TOURISM ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ กลยุทธ์ที่สําคัญคือจะต้องรี โพสิชั่นนิ่ง (REPOSITIONING) วางเป้าหมายทางการท่องเที่ยวใหม่ มุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป็นหลัก เช่น กลุ่ม นักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูง กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนรุ่นใหม่ กลุ่มเศรษฐีใหม่ (NEW WEALTH) จากการลงทุนใน สินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นภาครัฐต้องผลักดันการฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจน ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยว เพื่อส่งผลดีต่อบ่วงโซ่ธุรกิจ คือ ธุรกิจ ค้าปลีก เอ็นเตอร์เทนเมนท์ โรงแรม สายการบิน เรือท่องเที่ยวและเรือสําราญ โรงพยาบาล สุขภาพและความงาม ตลอดจนธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสวรรค์ของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และการท่องเที่ยว (HEAVEN FOR DIGITAL ASSET INVESTOR & TOURISM)

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด ผู้นําธุรกิจรีเทลระดับโลกที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จึง ได้จับมือกับ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด ผู้นําธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) และ เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) รวมถึงเป็นผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือตลาดซื้อ-ขายค ริปโทเคอร์เรนซี ผ่านบริษัทในเครือ คือ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จํากัด ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศ ไทยได้ร่วมกันวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) เพื่อยังผลให้ เกิดการโตเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน (Sustainable Digital Economy) ด้วยการผนึกความร่วมมือกับภาครัฐและ ภาคเอกชน ในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจหลักเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสวรรค์ของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และการ ท่องเที่ยว (HEAVEN FOR DIGITAL ASSET INVESTMENT &TOURISM)

The Mall Group จับมือ Bitkub ตั้งบริษัทร่วมทุน Bitkub M

บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮดดิ้งฯ และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ปฯ ได้ร่วมทุนจัดตั้ง “บริษัท บิทคับ เอ็ม จํากัด” (Bitkub M Company Limited) ในสัดส่วน 50:50 เพื่อร่วมลงทุนและบริหารบิทคับ เอ็ม โซเชียล ( BITKUB M SOCIAL) ให้เป็นดิจิทัลคอมมูนิตี้ (Digital Community) แห่งแรกของเมืองไทยที่จะเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปลี่ยน ความรู้ การจัดสัมมนาและการประชุม ทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล สนับสนุนในการ สร้างองค์ความรู้สําหรับ สตาร์ทอัพ (Startup) และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneur Economy) และเป็นแหล่ง พบปะของนักลงทุนที่สนใจในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เป็นศูนย์การเทรคและการ แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Trading & Exchange) รวมทั้งมี NFT Gallery & Gaming และนําเข้าสู่โลก ของ METAVERSE ในอนาคต

วิสัยทัศน์จากกลุ่มพันธมิตรธุรกิจภาครัฐและเอกชนในการสร้าง Hub ของการลงทุนและการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชีย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง ททท. จึงได้เตรียม แผนการยกระดับการให้บริการและการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย ให้สอดคล้องกับ เทคโนโลยี Blockchain และอัตราการเติบโตของ Digital Asset ในรูปแบบ Cryptocurrency ของนักท่องเที่ยว กลุ่ม New Wealth ที่มีกําลังซื้อสูง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้มีอิสระทางการเงิน มีอิสระด้านเวลา และ มีอิสระด้านการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งมีโอกาสมาพํานักระยะยาวในประเทศไทยหลังการเปิดประเทศที่กําลังจะ เกิดขึ้น

ความร่วมมือระหว่าง ททท. กับ บิทคับ รวมถึงความร่วมมือระหว่าง เดอะมอลล์ กรุ๊ป กับ บิทคับ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการส่งสัญญาณให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม Digital Asset (Owner และ Digital Asset Investor ทราบว่า ในขณะนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการให้บริการสอดคล้องกับพฤติกรรมของ นักท่องเที่ยวยุคใหม่ รวมถึงการขับเคลื่อนให้ Digital Asset Provider ยกระดับศักยภาพระบบการแลกเปลี่ยนให้ ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ในขณะที่ Digital Asset Subscriber ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวรายย่อย จําเป็นต้องยกระดับความพร้อมเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกับสินทรัพย์ดิจิตัลของนักท่องเที่ยว ได้อย่างทันท่วงที

การเสวนา The Pinnacle of Prosperity โดย บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จํากัด ในวันนี้ จะมีส่วนช่วยในการ เร่งอัตราการขับเคลื่อน Digital Economy ด้วย Digital Asset โดยการเตรียมความพร้อมในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก สาย การบิน ขนส่ง-ยานยนต์ โรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับโอกาส การนํา Metaverse ที่เป็นเทคโนโลยีสร้างโลกเสมือนมาเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในรูปแบบ Metaverse Economy ในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย

ในปี 2565 ททท. จะสามารถส่งเสริมให้เกิดรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า 1,938,034 ล้านบาท ผ่านการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จํานวน 18 ล้านคน และนักท่องเที่ยวชาวไทย จํานวน 160 ล้าน คน/ครั้ง ฟื้นตัวกว่าร้อยละ 50 ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาพรวมของปี 2562 ด้วย เรื่องราวใหม่ๆ อันน่ามหัศจรรย์ยิ่งกว่าเดิม และมากกว่าที่เคยสัมผัส ที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว ตามแนวคิดการท่องเที่ยวไทยปี 2565 พลิกโฉมการท่องเที่ยวใหม่ “Amazing Thailand, Amazing New Chapters"

ไทยแอร์เอเชีย

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด กล่าวว่า อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นลําดับแรก ซึ่ง ธุรกิจสายการบินเป็นผู้เชื่อมโยงสําคัญ ทําให้เกิดการเดินทาง และสร้างโอกาสใหม่ๆ เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม อื่นๆ การได้มาร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งและมีความตั้งใจจริงในการช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ไทย ทั้งเดอะมอลล์ กรุ๊ป Bitkub การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคธุรกิจต่างๆ ยิ่งเป็นโอกาสดีที่จะช่วยกัน นําจุดแข็งมาต่อยอดร่วมกัน โดยเฉพาะการนํานวตกรรมต่างๆ มาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง หรือแม้แต่การนําสกุลเงิน ดิจิทัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินหรือสินค้าบริการของแอร์เอเชีย ถือเป็นการขยายฐานลูกค้า เจาะตลาดกลุ่มคน รุ่นใหม่ที่กําลังเติบโต ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดี

บางกอก เชน ฮอสปิทอล

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิต โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 กลายเป็นตัวเร่งที่ทําให้มีการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการทํางานมาก ขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน โดยนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ ส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคจะเป็นส่วนช่วยดํารงความสามารถในการแข่งขันในยุคเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบดั้งเดิม สู่รูปแบบดิจิทัล

ที่ผ่านมาเราเห็นวิวัฒนาการของระบบการรับชําระแบบดั้งเดิม ซึ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในยุคดิจิทัล การรับและแลกเปลี่ยนทรัพย์สินดิจิทัลเป็นสินค้าหรือบริการ กําลังจะ เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นนวัตกรรมตัวช่วยด้านความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ สะดวก และรวดเร็ว

ในนามผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ เราเล็งเห็นถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อเพิ่ม ช่องทางการรับแลกเปลี่ยนแบบทางเลือก ในรูปแบบทรัพย์สินดิจิทัลซึ่งการเพิ่มช่องทางดังกล่าวไม่เพียงอํานวย ความสะดวกให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชาวต่างชาติเพื่อลดข้อจํากัดทางการเงินระหว่างประเทศ และจะ เป็นการเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Millennial ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจในนวัตกรรม ทรัพย์สินดิจิทัลเป็นอย่างมากและจะเป็นกลุ่มผู้ซื้อตัวจริง (Real Buyer) ในอนาคต

โดยครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มพันธมิตรธุรกิจชั้นนําระดับประเทศในหลายภาคส่วนธุรกิจ โดยบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) จะมีส่วนร่วมในการสร้างการรับรู้ถึงการประยุกต์ใช้ ทรัพย์สินดิจิทัล ซึ่งในอีกไม่ช้าจะเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจระดับมหภาคเพื่อส่งผ่านคุณค่าระยะยาว ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในวงจรธุรกิจ

ดุสิตธานี

คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่ม ดุสิตธานีขอร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่ม THE MALL GROUP และ BITKUP รวมถึงพันธมิตรชั้นนํารายอื่นๆ ในโครงการรับแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) กับสินค้าและบริการ โดยในฐานะผู้ประกอบการ โรงแรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Tourism Ecosystem ทางกลุ่มดุสิตฯ มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ที่มองว่า โครงการนี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทย ใน การดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม New Wealth ซึ่งเป็นกลุ่มคนมีฐานะที่สะสมความมั่งคั่ง จากใช้การเทคโนโลยีทําธุรกิจหรือลงทุน หรือกลุ่ม Digital NOMAD ที่นิยมทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้ ชีวิตจากที่ใดในโลกก็ได้ ให้หันมาสนใจประเทศไทย เพราะเรามีความพร้อมในทุกด้าน ไม่จํากัดอยู่เพียงแค่ อาหาร สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ หรือวัฒนธรรมที่งดงาม แต่เรายังมีความพร้อมในเรื่องของระบบเทคโนโลยีประเทศไทยอีกด้วย

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อไทย จึงต้องเน้นการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ ด้วยการหาโมเดลหรือเรื่องราวใหม่ๆ มาดึงดูด นักท่องเที่ยวในยุคนี้ ที่นิยมท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเล็ก ให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็น สําคัญ และใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตเพื่อการเพิ่มความสะดวกสบาย ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มี ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อทําให้กระแสดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการใช้ชีวิตประจําวันของผู้บริโภคและการดําเนินธุรกิจ

ดิฉันเชื่อว่า รูปแบบการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตในโลกยุคใหม่ จะต้องดําเนินการควบคู่กันไปใน 3 มิติ คือ COLLABORATION, INNOVATION และ CONTRIBUTION ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ ก็ตอบโจทย์ทั้งสาม

  • COLLABORATION – เป็นการทํางานร่วมกันของพันธมิตรแวดวงชั้นนําในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็น THE MALL GROUP ที่เป็นหนึ่งในผู้นําด้านค้าปลีกของประเทศไทย หรือ BITKUP ที่เป็น UNICORN ของประเทศไทยที่เป็น Exchange Platform รุ่นใหม่สําหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง พันธมิตรชั้นนํารายอื่นที่มาร่วมกันในวันนี้
  •  INNOVATION - เรามองว่า บุคลากรด้านการบริการส่วนใหญ่อาจจะยังมองเรื่อง Digital Assets เป็นเรื่อง ไกลตัว และยังไม่มีโอกาสได้ทําความคุ้นเคย เนื่องจากปัจจุบันการใช้งาน Digital Asset ยังไม่แพร่หลายใน วงกว้าง ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นเหมือน Digital Sandbox Initiative ที่ทุกท่านตั้งใจจะดําเนินการ แบบจํากัดขอบเขตในวงกว้าง เพื่อช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  • CONTRIBUTION - เมื่อโครงการนี้ได้เริ่มดําเนินการแล้ว น่าจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจ ท่องเที่ยว ให้เกิดความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ใช้งานอย่างถูกต้อง จนเรียนรู้และสามารถสร้าง Customer Journey เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบดิจิทัลที่เหมาะสมและน่าประทับใจในระยะยาว

การนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อตอบโจทย์กระแส Contactless อีกทั้งยังสามารถนําข้อมูลมาใช้ วิเคราะห์และต่อยอดเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต การยกระดับแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว ที่จะช่วยอํานวยความสะดวกและดึงดูดนักลงทุน รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีกําลังซื้อสูง 

สําหรับจุดยืนของกลุ่มดุสิตฯ นอกจากจะร่วมเป็นกําลังใจและพร้อมให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานใน การดําเนินโครงการนี้แล้ว เรายังกําลังศึกษาและเร่งเตรียมความพร้อมบุคลากร ตลอดจนระบบภายในของเราเอง เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ในอนาคตอันใกล้ เนื่องจาก ดิฉันเชื่อว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ ทุกภาคส่วน พวกเราทุกคนจะสามารถช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวไทย ให้ยืนหยัดรับความเปลี่ยนแปลงและท้าทายต่างๆ เพื่อทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตไป อย่างยั่งยืนและมั่นคง

อนันดา ดีเวลลอปเม้นตท์

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นตท์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า อนันดาฯ ในฐานะของผู้นําการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ติดสถานีรถไฟฟ้าได้เล็งเห็นถึงกระแสการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกมิติเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี และสังคมแห่งนวัตกรรม โดยเทคโนโลยีบล็อคเชนได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกอย่างก้าวกระโดด ซึ่งหน้าที่ของ เราคือการทําความเข้าใจและปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปรวดเร็วนี้ บริษัทได้มีการนํานวัตกรรมและ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาผสานในทุกองค์ประกอบของการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งใจนําเสนอสิ่งที่ดี ที่สุดให้แก่คนเมือง ซึ่งเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผนึกกําลังครั้งสําคัญของเดอะ มอลล์และบิทคับในครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจของไทย ทัดเทียมการพัฒนาทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัลในระดับโลก ทั้งช่วยพลิกฟื้นให้การท่องเที่ยวไทยกลับมาเข้มแข็งขึ้น ได้เร็ววัน

บริษัทเองได้เริ่มมีเปิดรับ Digital asset และพัฒนาช่องทางการชําระเงินโดยนํา Cryptocurrency มาใช้ ชําระเงินสําหรับการซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้าของอนันดาฯ เป็นรายแรกของไทย โดยลูกค้า สามารถใช้เหรียญคริปโทฯ ชําระแทนเงินสดกับทุกโครงการของอนันดาฯ ผ่าน Wallet ของบิทคับ เพื่อเพิ่ม ความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในแง่ของการจ่ายเงิน ซึ่งเป็นการมอบสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าของอนันดาฯ และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในการแลกเปลี่ยนผ่านสกุลเงินคริปโทฯ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของ อสังหาริมทรัพย์ไทยที่เป็นการปรับตัวสู่สังคมแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี

มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)

คุณเจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่ม บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จํากัด กล่าวว่า เอ็มจีซี-เอเชีย เป็นหนึ่งในผู้นําด้านธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ในประเทศ ไทย โดยสั่งสมประสบการณ์มากว่า 20 ปี มีความหลากหลายของยนตรกรรม ที่มีให้เลือกทุกระดับ รวมถึง บริการหลังการขายและ การบริการอย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกเซกเมนต์ โดยการดําเนินธุรกิจนั้นเรา ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับ ประสบการณ์ของลูกค้า หรือ Customer Experience ผ่านช่องทางทั้งทางออนไลน์และ ออฟไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแบบไร้รอยต่อ

การที่เราให้ความสําคัญกับลูกค้า โดยมองลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางในการดําเนินธุรกิจนั้น สามารถตอบ โจทย์ในความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ เราเชื่อว่าเทรนด์ของการใช้สินทรัพย์ ดิจิตัล จะเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นกําลังซื้อในอนาคตอย่างแน่นอน

เอ็มจีซี-เอเชีย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งเราเชื่อว่าในความร่วมมือนี้ จะ สามารถเกื้อกูลและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าพร้อมความสะดวกในการใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดกําลังซื้อให้กับเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน

Bangkok Airways

นอกจากนี้ยังมีสายการบิน Bangkok Airways เข้าร่วมด้วยเช่นกัน โดยได้มีการประกาศในงานแถลงข่าวว่า สายการบิน Bangkok Airways เตรียมจับมือกับ Bitkub ในการรับ Digital Asset  ในการชำระเงิน โดยจะเริ่มรับที่สำนักงานใหญ่วิภาวดีรังสิต เป็นที่แรกวันที่  1 มกราคม 2565 และในระยะต่อไปจะขยายสู่ออนไลน์
RELATED ARTICLE

Responsive image

Alibaba ปลดลูกจ้างเกือบหมื่นคน จับตาผลประกอบการบิ๊กเทคฯ จีน จะต้านอยู่หรือไม่

บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนทะยอยประกาศผลประกอบการรายไตรมาส และดูเหมือนว่ายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีน Alibaba, Tencent และ JD.com มีรายรับที่เติบโตช้าที่สุดเป็นประวัติการณ์ จากผลกร...

Responsive image

ฝ่ายนิติบัญญัติ US เสนอ โจ ไบเดน ขยายสถานีชาร์จ EV จำเป็นต้องรองรับเครือข่ายแบบเรียลไทม์

กลุ่มสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติของ US 10 คนได้ร้องขอให้ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนพิจารณาการใช้เงินทุนและให้ความสำคัญในการติดตั้งโครงสร้างอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ที่เพียบพร้อมในสถาน...

Responsive image

Techsauce x Beryl 8 Plus: Deliver the Next Generation Customer Service with Genesys ล้ำหน้ากว่ากับการบริการลูกค้าด้วยระบบ Cloud แห่งอนาคตจาก Genesys

พูดคุยเจาะลึกแนวทางการนำ AI มาใช้ในธุรกิจเพื่อยกระดับการบริการลูกค้าและสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจของคุณ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจาก Genesys ผู้นำในด้านระบบ Contact Center Solution...