‘เงินติดล้อ’ เคาะราคา IPO ที่ 36.50 บาทต่อหุ้น จัดสรรรายย่อยคนละ 1,000 หุ้น สุ่มเลือกตามวิธี Small Lot First | Techsauce

‘เงินติดล้อ’ เคาะราคา IPO ที่ 36.50 บาทต่อหุ้น จัดสรรรายย่อยคนละ 1,000 หุ้น สุ่มเลือกตามวิธี Small Lot First

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ประกาศราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 36.50 บาทต่อหุ้น พร้อมตอบแทนความสนใจลงทุนของผู้จองซื้อรายย่อย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมให้กับผู้จองซื้อรายย่อย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 75,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,737 ล้านบาท

ในการจัดสรรหุ้นในส่วนของผู้จองซื้อรายย่อยนั้น เนื่องจากมีจำนวนรายการและยอดจองซื้อเข้ามาสูงกว่าจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรและ เกินกว่าที่จะสามารถจัดสรรจำนวนหุ้นขั้นต่ำในรอบแรกให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยได้ครบทุกราย ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม (SETTRADE) จะดำเนินการสุ่มจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย รายละ 1,000 หุ้น ตามจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ จนครบจำนวน 75,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนผู้จองซื้อรายย่อยที่ประมาณ 75,000 ราย  โดยตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะทยอยดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดย IPO ของเงินติดล้อ นับเป็น IPO ของบริษัทไทยที่ได้รับความสนใจในการลงทุนจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั่วโลกที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และยังนับเป็น IPO จากกลุ่มธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุด ทั้งนี้ คาดว่าหุ้น TIDLOR จะเข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 พร้อมเริ่มทำการรักษาระดับราคาหุ้นในตลาดรอง (Stabilization Activity) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากวันเข้าซื้อขายเป็นวันแรก

 คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่เงินติดล้อได้นำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศเป็นระยะเวลารวมกว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงการสำรวจปริมาณความต้องการจองซื้อ (Bookbuilding) จากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก ปรากฏว่ามีนักลงทุนสถาบันกว่า 190 รายทั่วโลกแสดงความสนใจลงทุนอย่างท่วมท้นและมีมูลค่ารวมกันสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และศักยภาพในการการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคตของเงินติดล้อ 

พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเพิ่มเติม จากเดิมจำนวน 46.5 ล้านหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75 ล้านหุ้น

สำหรับการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายย่อยในประเทศเมื่อวันที่ 22 – 26 เมษายนที่ผ่านมา โดยภายหลังการปิดจองซื้อ พบว่ามีผู้จองซื้อรายย่อยแสดงความสนใจจองซื้อหุ้น TIDLOR เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเงินติดล้อร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง 2 ราย และที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จึงได้พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเพิ่มเติม จากเดิมจำนวน 46,500,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,737 ล้านบาท โดยการพิจารณาดังกล่าวคำนึงถึงหลายปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ปริมาณความต้องการจองซื้อจากทั้งนักลงทุนสถาบันทั่วโลกและนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย เสถียรภาพของราคาหุ้นในตลาดรอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

“เรามีความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างมากที่หุ้น IPO ของเงินติดล้อได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง พร้อมด้วยกระแสตอบรับจากทั้งจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลกและนักลงทุนรายย่อยในประเทศที่เป็นปรากฎการณ์และเกินความคาดหมาย โดย

เงินติดล้อมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อยากเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยที่สนใจได้มีส่วนร่วมใน IPO ครั้งนี้ ทางเงินติดล้อต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมเป็นเจ้าของหุ้น TIDLOR และร่วมเติบโตไปด้วยกัน โดยบริษัทได้ประสานงานกับตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้ง 3 ราย ให้รีบดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนโดยเร็ว” นายปิยะศักดิ์กล่าวเสริม 

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน และข้อมูลที่ได้แจ้งในงานแถลงข่าวและนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน ระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งมีความโปร่งใส เป็นที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ จะจัดสรรด้วยวิธี Small Lot First ซึ่งก่อนดำเนินการจัดสรร ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด จะดำเนินการจัดลำดับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายโดยวิธีการสุ่มโดยระบบคอมพิวเตอร์ และดำเนินการจัดสรรหุ้นเป็นรอบ ๆ โดยในรอบแรกจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายเป็นจำนวน 1,000 หุ้น และหากยังมีหุ้นเหลือในรอบถัดไปจะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละราย จำนวนรอบละ 100 หุ้นจนกว่าหุ้นจะหมด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำนวนรายการและยอดจองซื้อทั้งหมดมีจำนวนสูงกว่าจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรเป็นจำนวนมาก และเกินกว่าที่จะสามารถจัดสรรจำนวนหุ้นขั้นต่ำในรอบแรกให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยได้ครบทุกราย ดังนั้น ระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด จะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจำนวน 1,000 หุ้น ตามจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้นจนครบจำนวน 75,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนผู้จองซื้อรายย่อยที่ 75,000 ราย  ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้จองซื้อรายย่อยบางรายไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อในครั้งนี้ โดยผู้จองซื้อรายย่อยที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้ง 3 รายสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นได้ประมาณเวลา 18.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไปที่ https://www.settrade.com ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะทยอยดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมเป็นตันไป 

สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ของ TIDLOR ในครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,043,542,800 หุ้น (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)  โดยมีมูลค่าเสนอขายรวมประมาณ 38,089 ล้านบาทที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 36.50 บาท่อหุ้น นับว่าเป็นหุ้น IPO ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุด และเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงสุด 5 ลำดับแรกในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย โดยเงินติดล้อจะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจสินเชื่อและนายหน้าประกันภัย ทั้งการขยายสาขาและลงทุนพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต


RELATED ARTICLE

Responsive image

Traveloka รับเงิน 300 ล้านดอลลาร์ ปิดระดมทุนล่าสุด เตรียมขยายธุรกิจในภูมิภาค รองรับการท่องเที่ยวฟื้นตัว

Traveloka ปิดระดมทุนรอบล่าสุด ได้รับเงินทุน 300 ล้านดอลลาร์ (1.14 หมื่นล้านบาท) จากนักลงทุนหลายราย เพื่อขยายฐานธุรกิจในภูมิภาค ฟื้นตัวหลังโควิด-19 หวังรีบาวน์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว...

Responsive image

บอร์ดบริหารแต่งตั้ง ภูริต ภิรมย์ภักดี ขึ้นแท่น ซีอีโอ ขับเคลื่อน อาณาจักรบุญรอดบริวเวอรี่

บอร์ดบริหารบุญรอดฯ แต่งตั้ง “เต้ ภูริต ภิรมย์ภักดี” ทายานรุ่น 4 ขึ้นดำรงตำแหน่งซีอีโอ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยมีผลตั้งแ...

Responsive image

Globish ปิดดีลระดมทุน Series A+ 90 ล้านบาท นำโดย depa

Globish ปิดดีลระดมทุน Series A+90 ล้านบาท นำโดย depa ครั้งแรกที่จับมืพันธมิตรร่วมทุน Edtech เร่งเติบโตสู่ตลาดสากล...