LATEST IN กรมพลศึกษา

เลือกตั้งด้วย Blockchain ครั้งแรกในไทย! 'กรมพลศึกษา' นำร่องใช้ Ethereum ในการโหวตเลือกกรรมการฯ

การเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี Blockchain อย่าง Ethereum ในการเลือกตั้ง ชี...

JOB