LATEST IN กระเป๋าสุขภาพ

โครงการจองสิทธิไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2564 ผ่าน 'กระเป๋าสุขภาพ' (Health Wallet)

ความร่วมมือครั้งใหม่ ให้คนไทยได้รับสิทธิเข้าถึงวัคซีนได้ง่าย ๆ ผ่านการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยความร่วมมือของธนาคารกรุงไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมควบคุมโรค ...

JOB