LATEST IN คุณจรัมพร โชติกเสถียร

ถอดบทเรียนการเผชิญวิกฤตจากอดีตสู่ COVID-19

เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยพบวิกฤตมาหลายครั้ง ในแต่ละครั้งก็มีปัญหาเฉพาะและวิธีแก้ไขที่แตกต่างกันออกไป มาเจาะลึกวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาเพื่อถอดบทเรียนรับมือกับวิกฤตในปัจจุบันกับคุณจรัมพ...

JOB