LATEST IN คุณพีระพงศ์ จรูญเอก

ผสานเป้าหมายกับการเตรียมตัวสปิริตของความเป็น 'ผู้ประกอบการ' แบบ CEO Origin

ฟังเรื่องราว self made ของคุณพีระพงศ์ จรูญเอก CEO แห่ง Origin ที่เริ่มต้นจากการเป็นพนักงานประจำที่มี 'ความเป็นผู้ประกอบการ' สูง จนสามารถเริ่มต้นเข้ามาในธุรกิจอสังหาฯ จากผู้เล่นหน้า...

JOB