LATEST IN คุณสฤณี อาชวานันทกุล

คำถามสำคัญของการศึกษาใน 'ศตวรรษที่ 21'

- มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทหลักในการผลิตคนเข้าตลาดแรงงานหรือไม่? - เช่นนั้นแล้วเราควรยุบคณะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานปัจจุบันหรือไม่? - การที่หลายองค์กรหันมาใช้วิธีการ...

JOB