LATEST IN คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม

ถอดรหัสวิถี "ปกติใหม่" อยู่อย่างไรให้รอดและรุ่ง

โอกาสนี้ Techsauce จึงขอนำเสนอบันทึกบทสนทนาเนื้อหาและการลงมือทำ Workshop ในหัวข้อ ถอดรหัส 'วิถีปกติใหม่' อยู่อย่างไรให้รอดและรุ่ง จากคุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer ธุร...

JOB