LATEST IN บิล เกตส์

Bill Gates ชี้ Cryptocurrency เป็นต้นเหตุของความตาย!

Bill Gates ตอบคำถามผ่าน Reddit ระบุเงินสกุลดิจิทัล หรือ Cryptocurrency ไม่จำเป็นต้องระบุผู้ถือ ทำให้ถูกใช้ในการซื้อยาเสพติด เป็นต้นเหตุโดยตรงในการทำให้คนตาย แต่ผู้ใช้งานบน Reddit ก...

JOB