LATEST IN ประชุม มาลีนนท์

'ประชุม มาลีนนท์' ลาออกจากกรรมการช่อง 3 เหตุ มีปัญหาด้านสุขภาพ

คุณประชุม มาลีนนท์ รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท เนื่องจาก ปัญหาด้านสุขภาพ...

JOB