LATEST IN ฟังเพลงออนไลน์

43 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ในวงการเพลงทั่วโลกปี 2017 มาจากบริการ Music Streaming

ส่องข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการเพลงทั่วโลกพบว่า บริการ Music Streaming และรายได้จากการสมัครสมาชิกในบริการดังกล่าว ช่วยให้ธุรกิจเพลงยังคงอยู่ได้ โดย 43 เปอร์เซ็นต์ของรายได้วงการเ...

JOB