LATEST IN ยูโรเปี้ยนฟู้ด

บทเรียนจาก Mission X สู่การปรับใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร อำพลฟูดส์ และ ยูโรเปี้ยนฟู้ด

Digital Transformation มีความสำคัญมากในการนำมาใช้ในองค์กร แต่การเริ่มต้น และการนำมาปรับใช้ให้เกิดความสำเร็จนั้นมีปัจจัยอะไรบ้าง Techsauce พูดคุยกับ คุณสมชาย เวชากร ประธานกรรมการ...

JOB