LATEST IN ศาลแพ่ง

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประเดิมเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน เป็นหน่วยงานแรก

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประเดิมเป็นหน่วยงานแรกที่ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาล ยกเว้นกรณีจำเป็นในทางสำนวนคดีเท่านั้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน...

JOB