LATEST IN สยามสปอร์ต

'สยามสปอร์ต' เตรียมเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ ลดภาระค่าใช้จ่าย-เพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด  (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้มีการอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกา...

JOB