LATEST IN สสอท.

สภาดิจิทัลฯ ผนึก สสอท. Upskill และ Reskill ด้านดิจิทัลให้นักศึกษาได้เรียนพร้อมกับทำงานจริง

สภาดิจิทัลฯ ผนึกกำลัง สสอท. ร่วมลงนาม MOU เร่งเครื่องพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากว่า 2 แสนคนทั่วประเทศ พร้อมจับมือกับสถานประกอบการร่วมเป็นฐานแพลทฟอร์มสำคัญเปิ...

JOB