LATEST IN เล่นน้ำ

4 นวัตกรรมการเกษตรที่เหล่า AgriTech ควรจับตามอง

ปัจจุบันในต่างประเทศมีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เกษตรกรประสบความสำเร็จมากขึ้น จะเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มองข้ามโอกาสต่างๆ ที่มีในตลาดไปมากพอสมควร นี่คือ 4 ตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีมาใช้ช่...

JOB