Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN เศรษฐกิจญี่ปุ่น

เจ๊งระนาว บริษัทญี่ปุ่นล้มละลายสูงสุดในรอบ 10 ปี ขาดแรงงาน ต้านเงินเฟ้อไม่ไหว

บริษัทญี่ปุ่นล้มละลายเพียบ แค่ 6 เดือนแรกของปี 2024 มีบริษัทที่ล้มละลาย 4,931 แห่ง พุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี พร้อมหนี้สินมูลค่าอย่างน้อย 10 ล้านเยน หรือประมาณ 2.3 ล้านบาท...