Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ไชย ไชยวรรณ

บริษัท 80 ปี วันนี้ไปต่ออย่างไร ? เจาะเส้นทางไทยประกันชีวิตสู่ IPO

หากพูดถึงความเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพและการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัยเป็นหนึ่งในวงการที่มีความเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง ในยุค Digital Disruption และโรคระบาด ธุรกิจประกันชี...