Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN One Night

แสนสิริลงทุน 80 ล้านดอลลาร์ใน 6 ธุรกิจเอกชนและ Startup ระดับโลก สะท้อนวิสัยทัศน์เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคต

แสนสิริลงทุน 80 ล้านดอลลาร์ (ราว 2,800 ล้านบาท) ใน 6 ธุรกิจเอกชนและ Startup ด้านเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของโลก ขยายฐานการลงทุนในธุรกิจอื่นครั้งสำคัญเพื่อสร้างพันธมิตรในหลากหลายธ...