Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Preferred Shares

แนะนำชุดหนังสือ Founder's Pocket Guide เรื่องการเงินที่ Startup ควรรู้

หลายครั้งที่ผู้ก่อตั้งของบริษัท Startup มุ่งเน้นและโฟกัสที่ตัวผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว และหลายคนมาจากสายเทคนิค แต่การดำเนินธุรกิจนั้นยังมีเรื่องอีกมากมายที่จำเป็นต้องรู้ ไม่ว่าจะเป...