Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN The Economic Transition Scenario

อีก 28 ปีคาร์บอนฯสุทธิจากขนส่งจะเป็นศูนย์ หากมีการใช้รถ EV เพิ่มขึ้นสี่เท่าในปี 2025

รายงานประจำปี “แนวโน้มระยะยาวของรถยนต์ไฟฟ้า” เปิดเผยว่าการขนส่งทางถนนสามารถบรรลุการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 โดยเปลี่ยนสู่การขับเคลื่อนด้วย EV ในปี 2025...