ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน | Techsauce

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

‘เกษตรกรรม’ มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ก็ยังมีความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตร ที่ยังไม่เพียงพอจากปัจจัยเสี่ยงหลาย ๆ อย่าง อาทิ สภาพภูมิอากาศ ราคาของพืชผล รวมไปถึงทรัพยากรมนุษย์ในภาคการเกษตร อย่าง ‘เกษตรกร’ ที่มีอายุเฉลี่ยมากขึ้น และยังไม่สามารถเข้าถึงนวัตกรรม เทคโนโลยี และทุนทรัพย์ที่จะพัฒนาธุรกิจการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน

ธ.ก.ส. กับความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบทให้ยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส ที่มุ่งมั่นเป็น ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ให้บริการทางการเงินของภาคเกษตรและชนบทไทย มีความต้องการเปลี่ยนแปลง ยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนและคนในชนบท ให้มีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น พร้อมเพิ่มความรู้ ความสามารถของคนในการทำงาน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากประชาชนในชุมชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยกระดับเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของคนในชนบทให้ดีขึ้น 

จึงเป็นที่มาของโครงการ ‘New Gen Hug บ้านเกิด’ ที่ ธ.ก.ส. เล็งเห็นแล้วว่ามีคนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ มีพลังกาย พลังใจ และความรักต่อบ้านเกิด ที่จะสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนของตนเองโดยไม่ย่อท้อ เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนในภาคธุรกิจการเกษตร

‘New Gen Hug บ้านเกิด’ สร้างคนรุ่นใหม่ เพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2563 ธ.ก.ส. ได้จุดประกายการค้นหาคนรุ่นใหม่ผ่าน โครงการ ‘New Gen Hug บ้านเกิด’ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างสรรค์ให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับหลัก BCG Economy Model ทั้งทางด้านเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรเทคโนโลยี เกษตรแปรรูป และเกษตรท่องเที่ยวชุมชน

โดยให้การสนับสนุนแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ที่นำมาพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ด้วยการส่งต่อองค์ความรู้ด้านการตลาดและเติมทุนเพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ในการเข้ามาร่วมพัฒนาภาคเกษตรกรรม ทดแทนคนรุ่นพ่อแม่ที่มีอายุสูงขึ้นและถือเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการเกษตรของไทยสู่เวทีการค้าโลก

ผู้ชนะเลิศจากการประกวดโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด คือ คุณมนูญ ทนะวัง เจ้าของ Cocoa Valley จาก จังหวัดน่าน ถือเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาบ้านเกิด จนนำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความแตกต่างและโดดเด่น เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวชุมชน ทำให้คนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุมีงานและรายได้ Cocoa Valley เป็นสวนโกโก้ที่ปลูกแบบอินทรีย์ มีการแปรรูปด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นช็อกโกแลตแท้ฝีมือคนไทย และพัฒนาไปเป็นเมนูขนมและเครื่องดื่ม เช่น ช็อกโกแลต ผงโกโก้สำหรับชงดื่ม ขนมที่มีโกโก้เป็นส่วนประกอบ และน้ำโกโก้สด อีกทั้งยังต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากไขมันโกโก้ เช่น ครีมบำรุงผิว สครับผิวจากโกโก้ รวมถึงนำเปลือกโกโก้ไปทำสีย้อมผ้าอีกด้วย

เปิดตัว New Gen Hug บ้านเกิด Season 2 สานต่อความสำเร็จ ส่งมอบแรงบันดาลใจ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ได้เปิดตัวโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด Season 2 ณ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ โดยมี นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นประธานเปิดงาน

พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รายการ New Gen Hug บ้านเกิด Season 2 ได้แก่ นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ Sustaina Brand (SB) Thailand ,ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร  คณบดีคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด , คุณรัสรินทร์  ชินโชติธีรนันท์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเกษตรแม่นยำ CEO  บริษัท Listen Field inc. แอพพลิเคชั่น FarmAl ฟาร์มเอไอ เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ นักวิชาการผู้พัฒนาระบบ เกษตรแห่งอนาคต ที่มาร่วมกันตัดสิน เพื่อเป็นหาสุดยอดเกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่

นายฉัตรชัย ศิริไล ได้เปิดเผยช่วงระหว่างพิธีเปิดว่า ความสำเร็จในโครงการ New Gen Hug บ้านเกิดซีซั่น 1 ได้สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทางการเกษตร ประชาชนทั่วไป เกษตรกรรุ่นใหม่และผู้นำชุมชน ในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนายกระดับและต่อยอดเป็นธุรกิจชุมชน สู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน จึงเดินหน้า ต่อยอดโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด Season 2 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่สามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะเฉพาะ

“โครงการ New Gen Hug บ้านเกิด Season 2 ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย และธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแกนหลางทางเกษตร เชื่อมโยงทุกภาคส่วน สร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ พร้อมผลักดันการเกษตรให้เป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นเพื่อเศรษฐกิจแบบยั่งยืน"

เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบด้วยความเข้มข้นบนหน้าจอโทรศัทน์

โครงการ New Gen Hug บ้านเกิด Season 2 กลับมาอีกครั้งบนหน้าจอโทรทัศน์ เพื่อยกระดับให้เป็นการเกษตรมูลค่าสูง ผ่านกิจกรรมเฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบในรายการ New Gen Hug บ้านเกิด Season 2 กับการแข่งขันในรูปแบบ REALITY และ PITCHING SHOW สุดท้าทาย เพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมการสื่อสารเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบสู่สาธารณะ กิจกรรมการสร้างเกษตรกรต้นแบบ (Influencer) ที่มีความสามารถในการสร้าง Content Marketing ทางด้านการเกษตร ให้เกษตรกรรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรสมัยใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้ BCG Model ได้ต่อไป

เปิดรับสมัคร เกษตรรุ่นใหม่แล้ววันนี้

นอกจาก ธ.ก.ส. จะมีบทบาทสำคัญที่ต้องขับเคลื่อน ในการช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านการเกษตรแล้ว ยังคงมองหาแนวทางในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนรุ่นใหม่เป็นสำคัญ เพราะเป็นกลุ่มที่มีความรู้ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและการตลาด มีประสบการณ์ที่จะเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรม เพื่อต่อยอดคนรุ่นใหม่เป็นผู้นำธุรกิจชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจชุมชน

สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีใจรักและอยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิด สามารถเข้าร่วมโครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด Season 2” ซึ่งเตรียมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องอัมรินทร์ทีวีช่อง 34 เร็ว ๆ นี้ 

สมัครได้แล้ววันนี้จนถึง 15 มกราคม 2567 ผ่าน https://newgenhugbaankerd2.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: New Gen Hug บ้านเกิด และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

บทความนี้เป็น Advertorial

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

BD และ Sales อาชีพดาวรุ่ง เงินเดือนขึ้นแรง สวนทางวิศวฯ โดนลดเงินมากที่สุด

Startup ในอาเซียนยอมทุ่มเงินค่าจ้างให้ตำแหน่ง Business Development (BD) และ Sales เพิ่มขึ้นถึง 20% ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจพยายามสร้างเงินสด ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อการระดมทุน...

Responsive image

10 เทรนด์ 2024 จาก Gartner ที่ Technology Provider ต้องจับตา

Gartner เผย 10 เทรนด์ที่ผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Provider) ต้องจับตามองในปี 2024 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง...

Responsive image

Banpu แต่งตั้ง 'สินนท์ ว่องกุศลกิจ' นำทัพธุรกิจพลังงานสู่อนาคตแห่งความยั่งยืน เผยปี 66 กำไร 5.34 พันล้านบาท

เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่! Banpu มีมติแต่งตั้ง สินนท์ ว่องกุศลกิจ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 เผยปี 66 กำไรสุทธ...