Tomorrow. Reimagined. แนวคิดใหม่ของพฤกษา กับการพัฒนาบ้านเพื่อชีวิตวิถีใหม่ | Techsauce

Tomorrow. Reimagined. แนวคิดใหม่ของพฤกษา กับการพัฒนาบ้านเพื่อชีวิตวิถีใหม่

การเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งสิ่งแวดล้อม มลภาวะ โรคระบาด รวมทั้งเทคโนโลยี ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปทั้งสิ้น โดยเฉพาะการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ไลฟ์สไตล์ของผู้คนเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างเห็นได้ชัด ทั้งรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่ต้องดำเนินตามวิถี New Normal การทำงานจากสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ออฟฟิศ และการเรียนออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาด หรือจะเป็น PM 2.5 ที่เข้ามาเป็นตัวเร่งให้คนหันมารักษาสุขภาพกันมากขึ้น

Pruksa 800 01

จากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลให้ผู้คนหันมาใช้เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้สิ่งที่ผู้คนมองหาเพื่อมาเป็นอีกหนึ่งโซลูชันของชีวิตวิถีใหม่นี้คือที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตหลากหลายรูปแบบ และสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารวมทั้งพัฒนาแบรนด์ให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแบบนี้เพื่อให้สามารถสร้างสินค้าและบริการที่ครบถ้วนและตอบรับกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

หนึ่งแบรนด์อันดับต้น ๆ ของไทย ที่ทุกคนต้องนึกถึงคือพฤกษา ที่โดดเด่นในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ รองรับทุกการเปลี่ยนแปลงพร้อมปรับตัวตามไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตของผู้คน และพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุก ๆ รูปแบบ

พฤกษา กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

เป็นเรื่องปกติที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในสังคม แต่เมื่อโควิด-19 เข้ามาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กลับเดินหน้าไปรวดเร็วขึ้น พฤกษาในฐานะของแบรนด์ที่เป็นผู้นำในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของไทย มีความตั้งใจในการเตรียมความพร้อมให้ผู้บริโภคสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่อาจเกิดขึ้นทั้งในวันนี้ และวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ มี 3 เทรนด์หลัก ๆ ที่พฤกษาเห็นว่ามีผลต่อการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก ซึ่งได้แก่

  • Health & Wellness Redefined: สร้างนิยามใหม่ในการดูแลสุขภาพให้ลูกบ้านอย่างครบวงจร

  • Lifestyle Disruption: สร้างวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกการเปลี่ยนแปลง ด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาสร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย                   

  • Sustainable Development: สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และความเป็นอยู่ เพื่อส่งต่อสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปได้ในอนาคต

3 เทรนด์นี้จึงเป็นที่มาของแนวคิด “Tomorrow. Reimagined.” ตอกย้ำจุดมุ่งหมายของแบรนด์ ที่ว่า “พฤกษาใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต” เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของแบรนด์พฤกษา ให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ซึ่งมองหาที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของการใช้ชีวิต โดยจุดมุ่งหมายสำคัญคือการสร้างคุณค่าให้พฤกษาเป็นแบรนด์ที่สร้างคุณค่าของชีวิต (Value for Life) ให้กับคนไทยอย่างแท้จริง

โดยแนวคิด “Tomorrow. Reimagined.” นี้สามารถนำมาต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในแง่ของการพัฒนาโครงการ และบริการเพื่อให้ที่อยู่อาศัยของพฤกษามีความสะดวกสบายสร้างความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับความต้องการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในทุกบริบทของช่วงชีวิตทั้งในวันนี้ และในอนาคต 

พฤกษา กับการสร้างนวัตกรรมเพื่อวิถีชีวิตยุคใหม่

เมื่อโลกเปลี่ยนไปวิถีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงตามการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยปัจจัยที่พฤกษามองเห็นจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ๆ ที่จะมีผลต่อการอยู่อาศัยของคนในอนาคต มีดังนี้

  • Aging Society เมื่อโลกก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย กลุ่มผู้สูงอายุในสังคมตอนนี้นั้นคิดเป็นประมาณ 15% ของประชากรปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  โดยทาง WHO คาดว่าภายในปี 2050 ผู้สูงอายุในประเทศไทยจะมีจำนวนถึง 30%แต่สิ่งที่น่ากังวลคือกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้มีจำนวนที่น้อยมากในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทำให้การเข้ารับบริการและเข้าถึงสวัสดิการต่างๆทำได้น้อยกว่าประชากรกลุ่มอื่นเช่นการสั่งอาหาร การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด หรือแม้กระทั่งการรับสวัสดิการจากภาครัฐ 

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เริ่มมีการพัฒนาสินค้าหรือบริการ ที่ตอบโจทย์ และเอื้อต่อการเข้าถึงสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น เพื่อรองรับสังคมสูงวัยในอนาคต ในส่วนของพฤกษาก็ได้มีการออกแบบไลฟ์สไตล์ของบ้านตามแบบ Universal Design ตัวอย่างเช่น โครงการ The Palm ที่ได้ออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ส่วนกลางให้เหมาะกับการใช้งานของคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นห้องนอนที่รองรับผู้สูงอายุรวมถึงการออกแบบในบ้านให้รองรับการใช้งานของรถเข็นตั้งแต่เข้าบ้านจนถึงห้องนอนพร้อมระเบียงส่วนตัวสำหรับพักผ่อนที่เชื่อมต่อกับบริเวณห้องนอน รวมถึงการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางร่วมกับโรงพยาบาลวิมุต ทั้งในเรื่องที่จอดรถสำหรับผู้สูงอายุ พื้นที่ลาดสำหรับผู้สูงอายุในสวนสาธารณะ และส่วนกลาง

  • New Normal เมื่อการใช้ชีวิตหลังวิกฤตโควิด-19 ต้องเปลี่ยนไป

วิกฤตโควิด-19 นั้นทำให้คนใช้เวลาการอยู่อาศัยในบ้านกันมากขึ้น รวมถึงเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับตัว มาใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะพฤติกรรมในเรื่องของการทำงานที่บ้านและการ เรียนออนไลน์

ในส่วนของ Work From Home หรือการทำงานที่บ้าน จากผลสำรวจของ Euromonitor พบว่า เกือบ 50% ของพนักงานเชื่อว่า การทำงานที่บ้านเป็นเทรนด์ที่จะอยู่อย่างถาวร ถึงแม้ว่าโควิด-19 จะหมดไปแล้ว และพนักงานส่วนใหญ่ก็ชื่นชอบการทำงานที่บ้านมากกว่าทำงานที่ออฟฟิศ ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคมุ่งไปที่การหาบ้านที่ตอบสนองตามรูปแบบการทำงานแบบนี้

Online Education การเรียนออนไลน์ เมื่อพ่อ-แม่ ต้องทำงานจากที่บ้าน ลูก ๆ ก็ต้องเรียนออนไลน์เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากมายที่ถูกคิดค้น รวมทั้งพัฒนาออกมาให้เด็ก ๆ ทั่วโลกสามารถทำการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอีกสิ่งที่สำคัญคือ สิ่งแวดล้อมของที่บ้านที่ต้องเหมาะสมกับการเรียน ทำให้เด็กมีพื้นที่ส่วนตัว และเรียนอย่างมีความสุข

ด้วยเหตุนี้ บ้านจึงเป็นสถานที่สำคัญที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในอนาคต

ดังนั้นทางพฤกษาจึงได้มีการออกแบบ Grand Free Space ในโครงการ The Palm ซึ่งเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ชั้นบนขนาดใหญ่ ในแต่ละบ้าน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ที่อาจเกิดขึ้นทุกรูปแบบ โดยพื้นที่ในส่วนนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์กับการทำงานหรือเรียนออนไลน์ได้อย่างไรก็ตามพื้นที่นี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้อีกหลากหลายรูปแบบตามความต้องการที่อาจจะแตกต่างไปในอนาคต 

  • Technology Disruption เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเร็วขึ้น

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนไปของคน โดยเฉพาะการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่กำลังถูกจับตามองอย่างมาก ซึ่งก็คือ 5g และ IoT (Internet of Things) ที่เข้ามาเปลี่ยนความเป็นอยู่ของคนไปอย่างสิ้นเชิง

การเข้าถึงเทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่าง 5G และอุปกรณ์ที่รองรับระบบ IoT ต่าง ๆ นั้นทำให้เกิด Smart Home หรือบ้านอัจฉริยะ ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนที่ง่ายมากยิ่งขึ้น และทำให้การใช้งานเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในบ้านเกิดเป็นระบบอัตโนมัติที่ทุกคนจับต้องได้ นอกเหนือจากระบบจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สำคัญของบ้านอัจฉริยะ คือ ระบบการจัดการการใช้กระแสไฟฟ้าและการผลิตพลังงานสะอาดภายในบ้านด้วยระบบ AI ที่ทั้งสร้างความสะดวกสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบ้านได้อีกด้วย

รู้จัก Pruksa Next กับการนำนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

การแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ มารองรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่พฤกษาให้ความสำคัญมาก ๆ ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพสูงขึ้นให้ลูกค้าทุกคน และเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในการพัฒนาให้หน่วยงานของพฤกษาคิดค้นและนำเอา Innovation ที่เป็นดั่ง Corporate Strategy มาใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาสินค้า และบริการให้กับลูกค้าอย่างตรงจุด

ทั้งนี้คำว่า “Innovation” ในนิยามของพฤกษา อาจไม่ได้หมายความว่าจำเป็นต้องเป็น Technology เพียงอย่างเดียว แต่จะหมายรวมถึง Solution ที่ช่วยแก้ไขปัญหา หรือตอบโจทย์ของลูกค้าทุกจุดทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

จึงเกิดเป็น Pruksa Next โครงการที่เกิดมาพร้อมกับรูปแบบการคิดใหม่ และวิธีการทำงานใหม่ เป็นโครงการที่รวบรวมคนเก่ง คนมีไอเดีย มีความรู้เชิงลึก ภายใต้วิธีการทำงานในรูปแบบ Venture Building Program เพื่อมาร่วมกันค้นหาทั้ง Solution และ Innovation ใหม่ ๆ ให้กับพฤกษาที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่จะยกระดับคุณค่าการใช้ชีวิตของคนไทยได้ในอนาคต

  • วัฒนธรรมองค์กรตามแบบ Pruksa Next

การทำงานของทีม Pruksa Next มีจุดเริ่มต้นมาจากการสำรวจปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริง (Customers’ Pain Points) ในทุกมิติของการอยู่อาศัย และได้นำเอาปัญหาหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมาต่อยอดเป็นไอเดีย ในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า และพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ

โดยปกติแล้ว Pruksa Next จะมีรูปแบบการทำงานที่นำเอาหมวกของ Innovation มาร่วมกับรูปแบบการทำงานเดิมของพฤกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมีพื้นที่ให้พนักงานทดลองจริง เรียนรู้จากความผิดพลาดจริง โดยอิงเอารูปแบบของ Lean Startup เข้ามาประยุกต์คือสร้างนวัตกรรมเพื่อลูกค้า เรียนรู้จากการทดลองจริง และปรับจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ ดังนั้น การสร้างโครงการ Pruksa Next เป็นเหมือนการสร้าง Sandbox ขององค์กร โดยไม่ติดกับรูปแบบการทำงานเดิม ๆ ทำให้พนักงานกล้าที่จะแสดงศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ พนักงานที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องของ Agile Methodology, Lean Startup หรือ Design Thinking และสามารถนำไอเดียมาทดลองทำจริงได้ ทำให้วัฒนธรรมองค์กร Pruksa Next ช่วยส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นนวัตกรรมที่ออกจากกรอบการทำงานแบบเดิม ๆ ทำให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่สามารถตอบโจทย์ และเติมเต็มความต้องการในการอยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น 

  • เทคโนโลยีตามแบบ Pruksa Next

ในวันที่สังคมมีความหลากหลายมากขึ้น ความต้องการพื้นที่ใช้สอยก็มีความหลากหลายตามไปด้วย พฤกษาจึงได้คิดค้นนวัตกรรมสำหรับบ้าน เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถเลือกฟังก์ชันการใช้งาน หรือจำนวนห้องในบ้านตามที่ต้องการได้ ด้วยนวัตกรรมใหม่ ที่ชื่อว่า “Pruksa Flex” ที่สามารถปรับเปลี่ยนผนังบ้านได้ตาม ไลฟ์สไตล์ ปรับพื้นที่ใช้สอยได้ตามความต้องการ ถือเป็นนวัตกรรมที่คิดขึ้นตามหลักการของ Tomorrow. Reimagined. อย่างแท้จริง ด้วยประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะกับการอยู่อาศัยทุกรูปแบบ บ้านแต่ละหลังจึงมีความหลากหลาย และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของสมาชิกได้ลงตัวที่สุด

ซึ่งคุณสมบัติของผนัง “Pruksa Flex” นั้น มีคุณภาพ ปลอดภัย ระบบผนังมีใส่ฉนวนช่วยในการกันเสียงระหว่าง ห้องตลอดจนสามารถยึดเจาะได้เหมือนผนังปูนโดยไม่กระทบโครงสร้าง และนวัตกรรมผนัง “Pruksa Flex” นี้จะนำร่องใช้ในโครงการ บ้านพฤกษา รังสิต ธัญบุรี และโครงการ บ้านพฤกษา ประชาอุทิศ ภายในปี 2564

นอกเหนือจากนวัตกรรมด้านฟังก์ชั่นแล้ว ในเรื่องของการบริการก็เป็นสิ่งที่ Pruksa Next ไม่เคยมองข้าม จากปัญหาที่ทางผู้บริโภคพบเจอคือ ต้องการจะขายบ้านเก่าเพื่อซื้อบ้านใหม่ แต่ต้องพบกับความยุ่งยาก ทั้งการหาลูกค้า ขั้นตอนการซื้อขายที่มากมาย และกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อน อีกทั้งแหล่งที่มาของผู้ซื้อและผู้ขายบางแห่งก็ไม่มีความน่าเชื่อถือ จึงเกิดเป็นบริการ “ASKURP” เพื่อช่วยให้การแลกเปลี่ยนซื้อ–ขายบ้านเป็นเรื่องที่ง่าย และรวดเร็ว

โดยบริการนี้ จะมีการช่วยเหลือตั้งแต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ รวมถึงให้คำแนะนำเสมือนที่ปรึกษาส่วนตัว จนกว่าลูกค้าจะสามารถขายบ้านหลังเก่าและมาซื้อโครงการของพฤกษาได้ซึ่งหลังจากเปิดตัวตัวต้นแบบได้ราว 1 เดือนเศษ มีลูกค้าให้ความสนใจ และลงทะเบียนเพื่อรับบริการแล้วกว่า 100 ราย 

จะเห็นได้ว่าโรคระบาด และความเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถห้ามได้ แต่การปรับตัว และการเรียนรู้ คือสิ่งที่ทุกคนควรจะค่อย ๆ ทำไป เพื่อให้ตามทันสิ่งใหม่ ๆ ได้ ดังที่ทางพฤกษาก็ได้พัฒนาและสรรสร้าง มาโดยตลอด เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้พบกับสินค้าและบริการที่ประทับใจ รวมทั้งได้มีบ้านที่อยู่อาศัย ที่สร้างความสบายใจให้ทุกคนได้ตลอดเวลา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในวันนี้ และวันพรุ่งนี้


บทความนี้เป็น Advertorial


RELATED ARTICLE

Responsive image

ล้ำหน้าไปกับไอเดียพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ โดยคนรุ่นใหม่ในโครงการ GPSC Greenovation Startup Sandbox

GPSC โชว์ผลงานผู้ชนะโครงการ GPSC Greenovation Startup Sandbox พร้อมประกาศเดินหน้าสนับสนุนคนรุ่นใหม่ไอเดียดี...

Responsive image

บทสรุปประเด็นสำคัญของการประชุม APEC CEO Summit 2022

APEC CEO Summit 2022 เวทีแห่งนี้เป็นการเจรจา อภิปราย และแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ผู้นำทางความคิด และนักวิชาการต่างๆ โดยมีข้อสรุปในหลายประเด็น...

Responsive image

'ฟิน ประกันรถ' สตาร์ทอัพสายประกันสัญชาติไทย ชูวิสัยทัศน์สู่ผู้นำ InsurTech เปิดตัว Platform ประกันรถแห่งอนาคต

‘ฟิน ประกันรถ’ สตาร์ทอัพน้องใหม่แห่งวงการประกัน ภายใต้บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เปิดตัวแอปพลิเคชัน ซึ่งนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้การซื้อ ขายประกันเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุก...