DNA Transformation สร้างได้ไม่ยาก เพียงแค่เข้าใจเป้าหมาย | Techsauce

DNA Transformation สร้างได้ไม่ยาก เพียงแค่เข้าใจเป้าหมาย

โดย นพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไออาร์พีซี

DNA Transformation เป็นโครงการที่ IRPC ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ด้วยมองว่าเป็นเครื่องมือที่จะสร้างเสริมให้คนในองค์กรมีคุณลักษณะ 7 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Power of GDP” ซึ่งสุดท้ายจะนำไปสู่เป้าหมาย บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชียในปี 2563

IRPC ปักธงที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชียในปี 2563 เพื่อผลักดันองค์กรให้เติบโตผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ “Power of GDP” ที่ประกอบด้วย 3 ขุมพลัง ได้แก่

Power of Growth: พลังแห่งการเติบโตด้วยการขยายขอบเขตการลงทุน สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพิ่มกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรและการพัฒนาธุรกิจ

Power of Digital: พลังแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล การนำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมายกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรทั้งระบบ

Power of People: พลังแห่งทรัพยากรบุคคล การสร้างคนให้พร้อมรองรับการเติบโตขององค์กรในทุกมิติ เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนตามเป้าหมาย

“ผมมีความเชื่อมั่นว่าการจะนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและทำให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านในการจัดการองค์กร ทั้งในด้านความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร การทำธุรกิจที่มีทิศทางที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การมีกลไกในการประเมินองค์กรเพื่อการพัฒนา และส่วนสุดท้ายที่มีความสำคัญที่สุด คือวัฒนธรรมองค์กร โดยมี DNA ของคนในองค์กรเป็นตัวผลักดัน”

ด้วยเหตุนี้ IRPC จึงจำต้องริเริ่มปลูกจิตสำนึกของพนักงานให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีความรับผิดชอบ ต่อผลการดำเนินธุรกิจ ด้วยการอาศัยพลังความเชื่อมั่นจากทุกฝ่ายในการประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างผลงานที่เป็นเลิศพร้อมกับนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ บนพื้นฐานการทำงาน ที่มีจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างไรก็ตาม การที่จะผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่อุดมการณ์เช่นนั้น จะต้องถ่ายทอดค่านิยมมาเป็นความเชื่อ แนวปฏิบัติ และ DNA ของคนในองค์กร เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงาน เพราะเมื่อใดที่พนักงานหรือผู้บริหารเกิดความลังเลสงสัย และมีความจำเป็นต้องตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะใช้หลักการ DNA ที่จะช่วยในการตัดสินใจดำเนินการได้อย่างมีทิศทาง

DNA Transformation-irpcDNA ของพนักงาน IRPC ประกอบด้วย คุณลักษณะที่สำคัญ 7 ประการ ได้แก่

o Individual Ownership คิดและทำเหมือนเจ้าของ o Result-Oriented มุ่งผลลัพธ์ o Promise and Deliver รักษาสัญญา o Continuous Improvement พัฒนาต่อเนื่อง o Do things together ทำงานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า o No Bias จริงใจ สื่อสารตรงไปตรงมา o Actively solve the problem แก้ไขปัญหาเชิงรุก

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน DNA อย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนไปในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด IRPC จึงได้ริเริ่มทำโครงการ DNA Transformation โดยมีรายละเอียด 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. สื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ DNA ใหม่ของคน IRPC ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร (Foster understanding and conviction)

2. การสร้างระบบการบริหารงานบุคคลที่สนับสนุน DNA ใหม่ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจะได้รับการประเมินผลงาน ทั้งด้าน Results Competency และ Core Value (DNA ใหม่) นำไปสู่การให้ผลตอบแทน (rewards) ที่สะท้อนผลการทำงานได้อย่างแท้จริง (Reinforce with formal mechanisms)

3. การพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่องรวมถึงพัฒนาระบบ KM เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในองค์กร (Develop talent and skills)

4. ให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างและจุดเริ่มต้นของการผลักดัน DNA ใหม่ ในองค์กร (Role modeling)

วัฒนธรรมองค์กรเกิดจากความเชื่อและค่านิยมที่หล่อหลอมในองค์กรจะปลูกฝังอยู่ในกระบวนการทำงานของทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเพียง ‘บทบัญญัติ’ ให้ท่องจำ

โดย IRPC DNA คือ สิ่งที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ ให้พร้อมสู่โลกการทำงานยุคใหม่ที่ต้องการความคล่องตัว ซึ่งเป็นความท้าทาย สำหรับการเป็นผู้บริหารองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพราะการบริหารบุคลากรไม่สามารถมองแบบแยกส่วนได้ แต่ควรจะต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย กลยุทธ์ คน และงาน

เมื่อทุกคนในองค์กรมีความเชื่อ ความเข้าใจใน DNA แบบที่องค์กรต้องการ จะทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ Performance Base Culture ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งที่เป็นลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจก็จะรับรู้ได้ว่า IRPC เป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์มีความน่าเชื่อถือ และมีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เจาะลึกทิศทางประกันภัยในยุคดิจิทัล | Exec Insight EP.74

Techsauce ได้พูดคุยกับ ดร.สุทธิพล อดีตเลขาธิการคปภ. ถึงการปรับตัวของธุรกิจประกันภัยในการนำเทคโนโลยีมาใช้...

Responsive image

นวัตกรรม อีกหนึ่งความหวังในการเติบโตของประเทศไทย | Exec Insight EP.73

Techsauce ได้รับโอกาสพิเศษในการพูดคุยกับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA พูดคุยถึงแนวทางและภารกิจหลักในการผลักดันนวัตกรรม รวมถึงการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายเข้าไปใน...

Responsive image

ไปรษณีย์ไทย 140 ปี สู้สมรภูมิโลจิสติกส์อย่างไร ?

จากบริษัทที่เริ่มต้นจากการสื่อสารเมื่อ 140 ปีก่อน สู่บริษัทโลจิสติกส์ และเตรียมต่อยอดสู่ Tech Company ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล ไปรษณีย์ไทย สู้ศึกโลจิสติกส์อย่างไร สงครามราคาจะ...