โดย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

Startup ส่วนใหญ่ที่มีความมุ่งหวังในการสร้างธุรกิจให้เติบโตต่างต้องการแรงสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ จนสามารถก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วนำหุ้นเสนอขาย IPO (การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก)    ที่สุดท้ายแล้วจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือให้กับบริษัท โดยเฉพาะเสริมความแกร่งให้กิจการกลายเป็นแบรนด์ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก

Startup

ทว่าหนทางในการเตรียมตัวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนอาจไม่ง่ายอย่างที่ฝันไว้ แต่ไม่ได้ยากเกินเอื้อมหากมีความตั้งใจ Startup ควรมีการเตรียมตัวอย่างไร จึงจะมีศักยภาพเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ และทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) /ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีการช่วยสนับสนุนอย่างไร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจ Startup ในทุกขั้นตอนให้เติบโต ตั้งแต่เริ่มต้นการทำธุรกิจด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านห้องเรียนผู้ประกอบการ การสร้างชุมชนดิจิทัลให้ผู้ประกอบการพบผู้ลงทุน การเปิดให้ระดมทุนในรูปแบบ Crowdfunding และการระดมทุนตรง จนธุรกิจเติบโตต้องการขยายธุรกิจด้วยการทำจับคู่ธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ 

โดยแต่ละขั้นตอนมีการทำงานร่วมกับพันธมิตรในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ Startup เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมในการหาผู้ลงทุน สร้างการเติบโตและผลกำไร

ตลาดหุ้นไทยมีสภาพคล่องสูงสุดใน SEA

Startup ของไทยอาจมีแนวคิดในการนำบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ โดยยังไม่ทราบว่า ตลาดหลักทรัพย์ไทยเองก็มีความโดดเด่นสามารถดึงดูดผู้ลงทุนจากทั่วโลกจนมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในอาเซียนนับตั้งแต่ปี 2545 

ด้วยมูลค่าการซื้อขายต่อวันเฉลี่ย (Average Daily Trading Value) 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐมากกว่าตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ถึง 2 เท่า มีมูลค่าการระดมทุน (Initial Public Offering: IPO) สูงสุดติดต่อกันมาหลายปี จนมีขนาดของตลาด (Market Capitalization) ขึ้นมาเป็นอันดับสองเข้าใกล้ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 

ไม่เพียงเท่านั้นยังมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลบริษัทจดทะเบียนจนมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนใน DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) เป็นเครื่องมือวัดธรรมาภิบาลระดับโลกมากที่สุดในภูมิภาค ทำให้สามารถดึงดูดกองทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นทุกปี

Startup

IPO คืออะไร ทำไมต้อง IPO

IPO หรือ Initial Public Offering คือการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก การทำ IPO เป็นการเพิ่มช่องทางการระดมทุนของบริษัท เป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่มีดอกเบี้ย สร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงิน คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และประชาชนโดยทั่วไป เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ถือหุ้นคือสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที ทำให้ผู้ที่ลงทุนใน Startup ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นธุรกิจมีช่องทางขายหุ้นเพื่อรับผลตอบแทนจากการลงทุน 

แต่ทว่าภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทที่จะออกสู่สาธารณชนย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ เมื่อเป็นบริษัทมหาชนแล้วต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มงวด

ขณะที่เมื่อบริษัทได้รับความน่าเชื่อถือแล้ว สิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอนคือ ทีมบริหารและพนักงานที่มีคุณภาพก็อยากจะเข้ามาร่วมงานด้วย ไม่เพียงเท่านั้นระบบการทำงานก็จะต้องถูกปรับให้เป็นมาตรฐานด้วยเช่นกัน

 Startup

เส้นทางระดมทุนต้องเตรียมตัวอย่างไร

Startup ของไทยโดยส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับสภาพการขาดทุนในช่วงต้นอันเนื่องจากใช้เงินลงทุนทำระบบและหาลูกค้า แต่การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนต้องคำนึงผลกำไรและการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

การวางระบบภายในที่ดีจะเป็นองค์ประกอบสำคัญ เพราะจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น โดย Startup อาจมองหาผู้ช่วยที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้วางระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์ และสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ที่ปรึกษาทางการเงินยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำในการจัดโครงสร้างการถือหุ้น และธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะมีความโปร่งใส ไม่เอื้อต่อบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)

ทีมงานของ Startup ต้องมีการปรับตัวเช่นกัน เนื่องจากการที่จะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ CFO  (Chief Financial Officer) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น CFO ต้องผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 6 ชั่วโมงต่อปี และมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน 3 ปี ใน 5 ปีล่าสุด หรือด้านใด ๆที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการ 5 ปี ใน 7 ปีล่าสุด เป็นต้น

Startup ของไทยที่สนใจการเตรียมตัวสู่ IPO สามารถ download “IPO Roadmap Guide Book : เส้นทางสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียน” https://www.set.or.th/education/th/enterprise/files/IPOGuideBook.pdf หรือเข้าอบรมหลักสูตร IPO Roadmap

หากยังไม่พร้อมจะมีทางเลือกอย่างไรได้บ้าง

Startup อาจต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตลาดหลักททรัพย์ฯ ตระหนักถึงการช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ยังไม่พร้อม มีโอกาสได้ก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชน โดยจัดตั้ง “LiVE Platform” (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.live-mkt.com หรือ facebook: LiVE Platform)  เพื่อช่วย Startup ได้เตรียมความพร้อม

LiVE Platform ทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายองค์กรเพื่อช่วยให้ธุรกิจ Startup ได้เติบโตตั้งแต่ การจัดหลักสูตรความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ การรวบรวมคลังความรู้ในการทำธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ในวงกว้างผ่าน Social Media และ YouTube Channel ในรูปแบบ Virtual Pitching 

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับพันธมิตรในการนำเสนอระบบงานบัญชี บริหารบุคคล ภาษี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อช่วยในการปรับปรุงระบบของธุรกิจ Startup เพื่อให้ผู้ลงทุนที่สนใจในธุรกิจเกิดใหม่ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนที่เพียงพอ และเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจขนาดใหญ่ในการช่วยขยายฐานลูกค้าและสร้างการเติบโตร่วมกัน

สำหรับ Startup ที่ต้องการระดมทุนสามารถเลือกรูปแบบการระดมทุนทางเลือกแบบ Crowdfunding เพื่อเปลี่ยนลูกค้าเป็นผู้ร่วมทุนของธุรกิจ และเปิดการซื้อขายหุ้นสำหรับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เกิดสภาพคล่องและมีการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน ช่วยให้ Startup ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทุนในวงกว้างและจูงใจพนักงานด้วยการให้หุ้น (Employee Stock Option: ESOP) สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ


 


RELATED ARTICLE

Responsive image

ลอรีอัลกระโดดเข้าสนับสนุน Startup พร้อมจัดการแข่งขัน L’Oréal Innovation Runway Start-Up Challenge

ลอรีอัล (L’Oreal) แบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยักษ์ใหญ่แห่งกรุงปารีส ฝรั่งเศส เป็นหนึ่งยักษ์ใหญ่ด้านความงามที่แสดงจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนและลงทุนใน Tech Startup โดยในปี 2012 ลอรีอ...

Responsive image

‘กรุงศรี ไรส์ รุ่น 2’ ปลุกสตาร์ทอัพให้ตื่นตัว เร่งโตสองเท่า

จากความสำเร็จในปี 2016 ของโครงการ กรุงศรี ไรส์ ฟินเทค แอคเซเลเรเตอร์ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ในเครือกรุงศรี กรุ๊ป มุ่งต่อยอดความสำเร็จในการให้ความสนับสนุนฟินเทค สตาร์ทอัพในปี...

Responsive image

เว็บไซต์แคชแบ็ก Dealcha! ได้รับทุนเพิ่มจาก 500 TukTuks และ Solera

Dealcha! (www.dealcha.com) บริษัทสตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2015 และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับเงินลงทุนเพิ่มจาก 500 TukTuks, Solera In...