ธปท. ออกประกาศเปิดทาง อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีความพร้อมในด้านระบบงาน บุคลากร และการบริหารความเสี่ยงต่างๆ สามารถให้บริการ "ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล" หรือ "National Digital ID" ได้อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีความพร้อมในด้านระบบงาน บุคลากร และการบริหารความเสี่ยงต่างๆ (ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี, ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) สามารถให้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (National Digital ID, NDID, Digital ID) ได้อย่างเป็นทางการ

Photo: Techsauce

แต่วางเงื่อนไขให้ธนาคารที่จะให้บริการ Digital ID ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 4 ข้อ ได้แก่

  1. ธนาคารต้องได้รับความยินยอม (Consent) จากลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
  2. ขอให้ธนาคารพัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หากโครงการ Digital ID เริ่มโครงการ ก็ขอให้ธนาคารเข้าร่วมด้วย
  3. ธนาคารต้องไม่กำหนดเงื่อนไขใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิ์ในการเลือกใช้บริการของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร
  4. ธนาคารต้องมีระบบประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) รวมถึงมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังให้ระบบมีเทคโนโลยีที่มีความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity)

"อย่างไรก็ตามการให้บริการดังกล่าว เป็นการให้ข้อมูลที่จำเป็นของลูกค้าต่อพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ดังนั้นธนาคารจึงต้องคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การได้รับความยินยอมของลุกค้า รวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้บริการ" นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าว

หลงัจากนั้นวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่าง พ.ร.บ.การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. …. (ร่าง พ.ร.บ. Digital ID) แล้ว

RELATED ARTICLE

Responsive image

เตรียมบอกลาการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน! รัฐและเอกชนเร่งพัฒนา Digital ID ระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์

เชื่อว่าทุกคนเคยเจอปัญหาเวลาที่จะต้องสมัครใช้บริการจากภาครัฐหรือเอกชน เมื่อเวลาที่ต้องยืนยันตัวตน มักจะต้องกรอกเลข 13 หลักบนบัตรประชาชน และถ่ายเอกสาร เซ็นสำเนาถูกต้อง ซึ่งแน่นอนว่า...

Responsive image

เสวนา ธปท. ชวนคุยเรื่อง Biometrics, e-KYC และ National Digital ID หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร?

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจัดเสวนาในหัวข้อ “A Journey of Biometrics in Financial Services” ระบุเพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้บริการทางการเงินนำเทคโนโลยีมา...

Responsive image

ความเข้าใจผิดๆ กรณียกเลิกสำเนาบัตรประชาชน เสี่ยงต่อความปลอดภัย?

จากการกรณีของการที่ภาครัฐยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เกิดข้อวิพากวิจารณ์ต่างๆนานาในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น Techsauce ได้พูดคุยถึงกรณีดังก...