B.GRIMM ประกาศยุทธศาสตร์ระยะยาว GreenLeap-Global and Green ตั้งเป้า 10,000 MW ในปี 2030 | Techsauce

B.GRIMM ประกาศยุทธศาสตร์ระยะยาว GreenLeap-Global and Green ตั้งเป้า 10,000 MW ในปี 2030

บี.กริม เพาเวอร์ (B.GRIMM) ประกาศยุทธศาสตร์ระยะยาว “GreenLeap – Global and Green” ตั้งเป้า 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2030 ชูจุดแข็งผู้นำลูกค้าอุตสาหกรรม-พลังงานทดแทน ยกระดับความร่วมมือทางธุรกิจระดับโลก สู่ผู้นำด้านพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัย พร้อมปักหมุดก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี 2050

B.GRIMMบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บี.กริม เพาเวอร์ ผู้ผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 20 โครงการ และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศอีก 35 โครงการ ประกาศเดินหน้ายุทธศาสตร์ GreenLeap ที่พลิกโฉมการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ใหม่ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และผู้นำด้านการพัฒนาด้านพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัย โดยยังคงยึดมั่นบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี

ยุทธศาสตร์ GreenLeap ได้นำเอาวิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” (Empowering the World Compassionately) และค่านิยมองค์กร ของ บี.กริม เพาเวอร์ มาประยุกต์เป็นแนวทางของ GreenLeap ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อมุ่งสู่ตลาดพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป สู่เป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก และบรรลุเป้าหมายก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593)  

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ พร้อมเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ GreenLeap ควบคู่ไปกับจุดแข็ง 5 ประการ ได้แก่                                              

1.ความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

2.การเป็นพันธมิตรที่ดีและได้รับความไว้วางใจ                                       

3.ความสามารถในการพัฒนาและบริหารโครงการ 

4.การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตด้วยต้นทุนที่ เหมาะสม 

5.ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

"เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนลูกค้าภาคอุตสาหกรรมในการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตของพลังงานคาร์บอนต่ำ      ผ่านยุทธศาสตร์ GreenLeap จากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ และลูกค้าจะมุ่งสู่การใช้พลังงานที่สะอาดและการ สร้างผลเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการสนับสนุนและขยายโครงการพลังงานหมุนเวียน เป้าหมายของเราคือการมุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี โดยการจัดหาพลังงานที่สะอาดยั่งยืน มีเสถียรภาพในระดับสูง และราคาที่เข้าถึงได้ ในขณะเดียวกันยังคงรักษาอัตรากำไรของเราอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม"

ทั้งนี้ บี.กริม ตระหนักถึงบทบาทสำคัญที่มีในภาคพลังงานเพื่อให้ลูกค้าของ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับพลังงานที่สะอาดยั่งยืน เสถียรภาพในระดับสูง และราคาที่เข้าถึงได้ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตจาก 3,379 เมกะวัตต์ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 เป็น 4,700 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ.2567 และเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เมกะวัตต์ ในปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ GreenLeap บี.กริม เพาเวอร์ ยังมองหาการยกระดับความร่วมมือทางธุรกิจระดับโลกกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายธุรกิจสู่การจัดหาวัตถุดิบ (Upstream value chain) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดหาเชื้อเพลิงและผลักดันเทคโนโลยีของเชื้อเพลิงสังเคราะห์ 

“เรามุ่งมั่นที่จะมีบทบาทเป็นผู้นำในภาคพลังงานที่เราให้บริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมั่นใจว่ายุทธศาสตร์ GreenLeap เป็นกุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาว” 

B.GRIMM

ยุทธศาสตร์ GreenLeap – Global and Green ประกอบด้วยแผนเชิงกลยุทธ์ 3 ประการ 

1.Industrial Solutions: มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรมภายใต้อัตราค่าไฟฟ้าที่หลากหลาย บี.กริม เพาเวอร์ จะใช้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม แบตเตอรี่ รวมถึงการเตรียมพร้อมในการรองรับยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องมือดิจิทัลขั้นสูง

เช่น ระบบที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดที่กระจายอยู่ทั่วไป (distributed energy source) เพื่อรักษาความสมดุลของโครงข่ายไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ รวมถึงสนับสนุนลูกค้าด้านการชดเชยคาร์บอนและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ยุทธศาสตร์นี้อาศัยความรู้ของ       บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อบูรณาการพลังงานหมุนเวียนและการจัดเก็บพลังงาน เพื่อที่จะให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจรแก่ลูกค้า

2.Independent Power Producer: มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของ บี.กริม เพาเวอร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเตรียมพร้อมพอร์ตในประเทศสู่การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  • Flexible Power: มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพอร์ตโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม การบริหารจัดการระบบสำรองไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เพื่อสร้างสมดุลในการรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเมื่อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะมีบทบาทสำคัญในการปรับสมดุลของโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก และการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานระยะกลางและระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ กุญแจสำคัญ คือ ความเชี่ยวชาญของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการดำเนินงานและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

  • Renewable Power: เป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลกและโอกาสที่ยิ่งใหญ่    บี.กริม เพาเวอร์ จะใช้ประสบการณ์ในการดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียนทั้งใน ไทยและต่างประเทศ ความร่วมมือระดับโลกกับพันธมิตร พันธสัญญาต่อชุมชนและสังคม และพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์ขั้นสูงที่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา (Proprietary Software) สำหรับบริหารจัดการโครงการพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งเน้นพื้นที่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและ/หรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงและยกระดับการลงทุน

3.Sustainable Fuels: ยุทธศาสตร์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดหาก๊าซผ่านสัญญาการจัดหาระยะยาวโดยใช้ใบอนุญาตผู้จัดหาและค้าส่งของ บี.กริม แอลเอ็นจี โดยจะเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ รวมถึงเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับภาคส่วนที่ยากต่อการลดทอน เช่น การบินและการเดินเรือ โดยยุทธศาสตร์นี้อาศัยจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และความร่วมมือที่ยาวนานและแข็งแกร่งกับคู่ค้าและผู้ผลิตอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ GreenLeap ตั้งเป้าหมาย EBITDA ประจำปีที่มากกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท โดยมีอัตรากำไร EBITDA ที่ 35% ภายในปี 2573 โดยยังคงรักษาโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ เรายึดมั่นในหลัก   ธรรมาภิบาล ความยั่งยืน และการจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“เป้าหมายของ บี.กริม เพาเวอร์ คือการบรรลุอัตราการเติบโตของ EBITDA ต่อปีแบบทบต้นในระดับ 10% ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามแนวทางควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา ของประเทศในกลุ่ม Non-OECD (2C Non-OECD) ที่กำหนดโดย International Energy Agency (IEA) ด้วยสัดส่วนโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สูงกว่า 50% ภายในปี 2573 และเรามีความภูมิใจที่ได้มีส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบและการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวทิ้งท้าย

RELATED ARTICLE

Responsive image

Deloitte วิเคราะห์ผลกระทบ Metaverse ต่อ GDP ทั่วเอเชีย อาจสูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ใน 2035

Deloitte วิเคราะห์ผลกระทบ Metaverse ต่อ GDP ทั่วเอเชีย อาจสูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ใน 2035 หากมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า...

Responsive image

KBank แจงข่าวขาย บลจ. ย้ำอยู่ระหว่างการหารือ ไม่ได้ส่งผลให้มีธุรกรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใด

KBank แจงข่าวขาย บลจ. ย้ำอยู่ระหว่างการหารือ ไม่ได้ส่งผลให้มีธุรกรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใด...

Responsive image

ธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้ง คุณปรีดี ดาวฉาย นั่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่ 26 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้ง คุณปรีดี ดาวฉาย นั่งกรรมการอิสระ แทน คุณปิติ สิทธิอำนวย โดยมีผลตั้งแต่ 26 ม.ค. 66 เป็นต้นไป...