Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN GreenLeap

B.GRIMM ประกาศยุทธศาสตร์ระยะยาว GreenLeap-Global and Green ตั้งเป้า 10,000 MW ในปี 2030

B.GRIMM ประกาศยุทธศาสตร์ระยะยาว GreenLeap-Global and Green ตั้งเป้า 10,000 MW ในปี 2030 ปักหมุดก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Em...