เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการแห่งธนาคารประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าการ ธปท.) ที่จะมาแทนนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. คนปัจจุบันที่จะครบวาระในเดือนกันยายนนี้

โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง และจะต้องมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านการเงินการธนาคาร โดยตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีการดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปีติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 

ผู้ที่สนใจสามารถที่จะยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 16 มิถุนายน 2563 และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Pages/BOTGovernor_Recruit2020.aspx


RELATED ARTICLE

Responsive image

มาแล้ว! ประกาศ ธปท. เปิดช่องเอกชนเป็น Banking Agent ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ราชกิจจานุเบกษาประกาศบังคับใช้ "ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 3/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์" แล้ว เปิดช่องให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน, ห้างหุ้น...

Responsive image

สมาคมแบงก์ผลักดันแนวคิด White-Label ATM ยุบรวมตู้กดเงิน หวังลดต้นทุนธนาคาร

แหล่งข่าวของบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ (ITMX) ผู้ให้บริการและดูแลโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินและโอนเงินระหว่างธนาคาร กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาคมธนาคารไทยได้มอบหมายให้ ITMX มีกา...

Responsive image

ธปท. เปิดทางให้เอกชนทำ "ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ" กับแบงก์ไม่ต้องโชว์เอกสาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้อนุญาตให้บริษัทและกลุ่มบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (Qualified Company) สามารถทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ได้ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารประ...