KBank ตั้ง 6 รองกรรมการผู้จัดการใหม่ บริหารความเสี่ยง-Data | Techsauce

KBank ตั้ง 6 รองกรรมการผู้จัดการใหม่ บริหารความเสี่ยง-Data

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ 6 คน ได้แก่ นางสาวพัลลภา ศรีสุกใส (ที่ 2 จากขวา) เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ นางมาริสา วัตถพาณิชย์ (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานเลขาธิการองค์การ นางสาวหทัยพร เจียมประเสริฐ (ที่ 3 จากขวา) เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงานทรัพยากรบุคคล ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี (ที่ 1 จากขวา) เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงาน Data and Analytics นายศาสตรา มังกรอัศวกุล (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงานทรัพยากรบุคคล และนายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงาน Integrated Channels Business

ประวัติผู้บริหาร

นางสาวพัลลภา ศรีสุกใส ปัจจุบันอายุ 53 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท MA – International Business จาก University of Exeter ประเทศอังกฤษ เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2545 ที่ฝ่ายวางแผนและควบคุมการแก้ไขหนี้ จากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ช่องทางบริการและการขาย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสประจำโครงการพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารกระบวนการและกำกับการปฏิบัติงานช่องทางบริการและการขาย และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงานบริหารความเสี่ยงองค์การ

นางมาริสา วัตถพาณิชย์ ปัจจุบันอายุ 52 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration – Finance จาก California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ. 2540 ที่ฝ่ายวางแผนการเงิน จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและส่งเสริมงานบริหารองค์การ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ประจำสำนักเลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงาน ดูแลสายงานเลขาธิการองค์การ

นางสาวหทัยพร เจียมประเสริฐ ปัจจุบันอายุ 50 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2538 ที่ฝ่ายบริหารเงิน จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและแก้ไขหนี้ธุรกิจลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส People Strategy Department และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงานทรัพยากรบุคคล

ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี ปัจจุบันอายุ 48 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จาก Oregon State University และ Georgia Institute of Technology ปริญญาเอก จาก Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ด้านการทำงานจาก HMT Technology, Georgia Institute of Technology, University of Houston, Manhattan Associates Walmart&Walmart.com, Capital One HQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงาน ดูแลสายงาน Data and Analytics

นายศาสตรา มังกรอัศวกุล ปัจจุบันอายุ 45 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2547 ที่ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมช่องทางบริการและการขาย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารช่องทางบริการและการขาย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารกลยุทธ์ช่องทางธุรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส Corporate Strategy and Segment Management Department ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส Corporate Strategy and Transformation Department ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส People Strategy Department และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วม ดูแลสายงานทรัพยากรบุคคล

นายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ปัจจุบันอายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานในวงการเทคโนโลยีจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านระบบการชำระเงินและ Fintech ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงาน ดูแลสายงาน Integrated Channels Business

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

OR ตั้ง OR Health & Wellness พร้อมเปิดสาขาแรกมิถุนายนนี้

OR จัดตั้งบริษัท OR Health & Wellness เดินหน้ารุกตลาดสุขภาพและความงาม พร้อมลุยเปิดสาขาแรกเดือน มิ.ย. นี้...

Responsive image

ขันเงินรุกธุรกิจ Ticketing Platform ทุ่ม 52 ล้านบาทเข้าซื้อหุ้น EVP ภายใต้ Eventpop ที่ 51% ดันธุรกิจบันเทิงโฉมใหม่

ขันเงิน เนื้อนวล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Zalekta ทุ่ม 52 ล้านบาท ส่งบริษัทลูก MVD เข้าถือหุ้น บริษัท อีวีพี คอร์ปอเรชั่น ภายใต้แบรนด์ Eventpop รุกธุรกิจ Ticketing Platform ปู...

Responsive image

Bitcoin Halving จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Binance TH by Gulf Binance

Bitcoin Halving คืออะไร ทำไมชุมชนหรือคอมมูนิตีสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งตารอปรากฏการณ์นี้? มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันจากการให้ข้อมูลของ คุณนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G...