บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ High Yield ขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่พิศษ | Techsauce

บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ High Yield ขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่พิศษ

บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ High Yield สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และจะ IPO 27 เม.ย. – 12 พ.ค. 64 นี้

บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ High Yield

คุณยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร)เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้เปิดเสนอขาย IPO กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ เฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ KKP G-HYB-H-UIซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ High Yield ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net WorthInvestors) โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และมีมูลค่าในการซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

“ตัวเลขชี้วัดเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่เริ่มบรรเทาลง ประกอบกับการแจกจ่ายวัคซีนที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายส่วน โดยเฉพาะภาคการผลิตและการส่งออกกลับมาเปิดดำเนินการได้ช่วยให้บริษัทต่างๆมีกระแสเงินสดที่ดีและลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้การดำเนินนโยบายการคลังในกลุ่มประเทศหลัก เช่น สหรัฐอเมริกายุโรปและญี่ปุ่น ที่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยังทำให้มีการปรับคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่ธนาคารกลาง (FED)ปรับประมาณการณ์การเติบโตของ GDP ปี 2564 ขึ้นเป็นร้อยละ 6.5จากเดิมที่ร้อยละ4.2 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่เคยอยู่ในระดับต่ำมากปรับเพิ่มขึ้น ตามคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจจะเร่งตัวในช่วงเวลานี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวจึงสูงขึ้นทำให้การลงทุนในตราสารหนี้ และตลาดหุ้นกู้เอกชนน่าสนใจเพราะมีแนวโน้มดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ยิ่งกว่านั้น ธนาคารกลางของประเทศหลักๆยังคงส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในระยะเวลา 2ปีนับจากนี้ ทำให้สภาพคล่องในระบบยังคงอยู่ในระดับสูงและเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นกู้เอกชนอีกประการหนึ่งนักลงทุนที่สนใจเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนและกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกจึงอาจพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนไปในตราสารหนี้เอกชนต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูงได้” คุณยุทธพล กล่าว

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

กองทุนเปิด KKP G-HYB-H-UI เป็นกองทุนตราสารหนี้ High Yield ต่างประเทศและเป็นกองทุนประเภท Feeder Fundเน้นลงทุนในกองทุนหลักต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Janus Henderson

Global High Yield Bond Fund (กองทุนหลัก)ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80ของทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง (High Yield) ของภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (sub investmentgrade) ในอันดับที่เทียบเท่า BB+ หรือต่ำกว่า บริหารกองทุนโดย Henderson Management S.A. บริษัทจัดการลงทุนที่บริหารกองทุนเชิงรุกแบบ Active

Management ด้วยจุดแข็งสำคัญ คือความชำนาญในการหาโอกาสการลงทุนและวิเคราะห์คัดสรรตราสารหนี้รายตัวโดยทีมผู้จัดการกองทุนและทีมวิเคราะห์ตราสารหนี้มากประสบการณ์ครอบคลุมหลายภูมิภาคของโลก พร้อมเทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ กองทุน KKP G-HYB-H-UIมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559 หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ KKP Contact Center 02 165 5555 หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อมูลกองทุน KKP G-HYB-H-UI


 •  เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น.
 •  มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการขาย: ช่วง IPO ยกเว้น

คำเตือน 

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนตัดสินใจลงทุน
 • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
 • กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศกองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 • การลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป
 •  กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade /unratedผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
 • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดยบลจ.เกียรตินาคินภัทรจะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
 • กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
 • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 •  โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

10 Tech Event ในเอเชีย ที่สายเทคฯ ธุรกิจ ไม่ควรพลาด ปี 2024

เพราะเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง องค์กรจึงต้องหมั่นอัปเดตเทรนด์ความรู้ใหม่ ๆ วันนี้ Techsauce คัดสรร 10 งานประชุมเทคโนโลยีระดับเอเชีย ที่สายเทคไม่ควรพลาดในปี 2024 รวมไว้ในบทความเดียวก...

Responsive image

SCBX ไตรมาส 1 ปี 67 กำไร 11,281 ล้านบาท เตรียมลุย 'Virtual Bank' พร้อมก้าวสู่องค์กร AI-First Organization

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ของปี 2567 จำนวน 11,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อน...

Responsive image

เปิดตัว Meta AI ใหม่ ถามได้ทุกเรื่อง สร้างภาพได้ทุกอย่าง ใช้ได้ทุกแอปฯ​ โซเชียลของ Meta

สำหรับ Meta AI เป็นแชทบอทที่เคยเปิดตัวให้เห็นครั้งแรกในงาน Connect 2023 ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) อย่าง Llama 2 แต่ล่าสุดได้มีการอัปเกรดไปใช้โมเดลภาษาใหม่ Llama 3...