บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ High Yield ขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่พิศษ | Techsauce

บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ High Yield ขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่พิศษ

บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ High Yield สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และจะ IPO 27 เม.ย. – 12 พ.ค. 64 นี้

บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ High Yield

คุณยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร)เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้เปิดเสนอขาย IPO กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ เฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ KKP G-HYB-H-UIซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ High Yield ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net WorthInvestors) โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และมีมูลค่าในการซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

“ตัวเลขชี้วัดเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่เริ่มบรรเทาลง ประกอบกับการแจกจ่ายวัคซีนที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายส่วน โดยเฉพาะภาคการผลิตและการส่งออกกลับมาเปิดดำเนินการได้ช่วยให้บริษัทต่างๆมีกระแสเงินสดที่ดีและลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้การดำเนินนโยบายการคลังในกลุ่มประเทศหลัก เช่น สหรัฐอเมริกายุโรปและญี่ปุ่น ที่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยังทำให้มีการปรับคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่ธนาคารกลาง (FED)ปรับประมาณการณ์การเติบโตของ GDP ปี 2564 ขึ้นเป็นร้อยละ 6.5จากเดิมที่ร้อยละ4.2 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่เคยอยู่ในระดับต่ำมากปรับเพิ่มขึ้น ตามคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจจะเร่งตัวในช่วงเวลานี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวจึงสูงขึ้นทำให้การลงทุนในตราสารหนี้ และตลาดหุ้นกู้เอกชนน่าสนใจเพราะมีแนวโน้มดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ยิ่งกว่านั้น ธนาคารกลางของประเทศหลักๆยังคงส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในระยะเวลา 2ปีนับจากนี้ ทำให้สภาพคล่องในระบบยังคงอยู่ในระดับสูงและเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นกู้เอกชนอีกประการหนึ่งนักลงทุนที่สนใจเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนและกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกจึงอาจพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนไปในตราสารหนี้เอกชนต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูงได้” คุณยุทธพล กล่าว

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

กองทุนเปิด KKP G-HYB-H-UI เป็นกองทุนตราสารหนี้ High Yield ต่างประเทศและเป็นกองทุนประเภท Feeder Fundเน้นลงทุนในกองทุนหลักต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Janus Henderson

Global High Yield Bond Fund (กองทุนหลัก)ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80ของทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง (High Yield) ของภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (sub investmentgrade) ในอันดับที่เทียบเท่า BB+ หรือต่ำกว่า บริหารกองทุนโดย Henderson Management S.A. บริษัทจัดการลงทุนที่บริหารกองทุนเชิงรุกแบบ Active

Management ด้วยจุดแข็งสำคัญ คือความชำนาญในการหาโอกาสการลงทุนและวิเคราะห์คัดสรรตราสารหนี้รายตัวโดยทีมผู้จัดการกองทุนและทีมวิเคราะห์ตราสารหนี้มากประสบการณ์ครอบคลุมหลายภูมิภาคของโลก พร้อมเทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ กองทุน KKP G-HYB-H-UIมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559 หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ KKP Contact Center 02 165 5555 หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อมูลกองทุน KKP G-HYB-H-UI


 •  เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น.
 •  มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการขาย: ช่วง IPO ยกเว้น

คำเตือน 

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนตัดสินใจลงทุน
 • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
 • กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศกองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 • การลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป
 •  กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade /unratedผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
 • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดยบลจ.เกียรตินาคินภัทรจะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
 • กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
 • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 •  โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

RELATED ARTICLE

Responsive image

FINNOMENA ระดมทุน Series B+ กว่า 5.5 ล้านดอลลาร์ จาก Openspace Ventures, Finnoventure Private Equity Trust และ Gobi Partners

FINNOMENA ระดมทุน Series B+ กว่า 5.5 ล้านดอลลาร์ จาก Openspace Ventures, Finnoventure Private Equity Trust และ Gobi Partners...

Responsive image

BAY ปิดดีลซื้อกิจการ Home Credit ในฟิลิปปินส์ เป็นที่เรียบร้อย

BAY ปิดดีลซื้อกิจการ Home Credit ในฟิลิปปินส์ ล่าสุดได้ดําเนินการซื้อและรับโอนหุ้นทั้งหมด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

Responsive image

PwC ชี้ความสามารถด้านดิจิทัลของธุรกิจครอบครัวไทยอยู่ในระดับต่ำ
เพียง 25% เท่านั้น

PwC เปิดผลสำรวจฉบับล่าสุด พบมีเพียงหนึ่งในสี่ หรือ 25% ของธุรกิจครอบครัวไทยที่มีความสามารถด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ต่ำกว่าทั่วโลกที่ 42% ขณะที่มากกว่า 70% มีแต่สมาชิกในครอบครัวเท่าน...