Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN High Yield

บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ High Yield ขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่พิศษ

บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ High Yield สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และจะ IPO 27 เม.ย. – 12 พ.ค. 64 นี้...