กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES จับมือนักวิชาการด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ Microsoft เปิดร่างหลักการและแนวทางเชิงจริยธรรมสำหรับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Ethics Guideline สำหรับการพัฒนาและใช้งานปัญญาประดิษฐ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย บนพื้นฐานการใช้งานที่ผลักดันเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบ ตั้งเป้าเป็นรากฐานของกฎหมายกำกับดูแลการพัฒนาและใช้งาน AI แย้มเปิดรับฟังเอกชนเพื่อพัฒนาแนวทางต่อไป

แนวทางดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และยังได้ Microsoft ซึ่งมีประสบการณ์พัฒนาแนวทาง AI Ethics เป็นที่ปรึกษา โดยไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ Microsoft เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางดังกล่าว

คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า ในอนาคตอันใกล้ AI จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของทุกคน ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธศักยภาพทั้งด้านผลิตผลต่อชีวิตประจำวันและทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในรูแบบที่คำนึงถึบริบททางสังคม รักษาไว้ซึ่งโอกาสการเติบโตและพัฒนาของแรงงานไทย พ้อมป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดทั้งการเอนเอียง ไม่เป็นธรรม และจริยธรรม จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลร่างเอกสารหลักการและแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ Digital Thailand - AI Ethics Guideline ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้วิจัย ผู้ออกแบบพัฒนา และผู้ให้บริการ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการสร้างความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และมั่นคงปลอดภัยให้ระบบปัญญาประดิษฐ์อยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างลงตัว

คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้แนวทางจะแบ่งออกเป็น 6 ประการ ดังนี้

  1. ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  2. ความสอดคล้องกับกฎหมาย จริยธรรม และมาตรฐานสากล
  3. ความโปร่งใสและภาระความรับผิดชอบ
  4. ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
  5. ความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม
  6. ความน่าเชื่อถือ คำนึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูล และสามารถ Feedback ได้

ทุกท่านสามารถอ่านเอกสาร Digital Thailand - AI Ethics Guideline ฉบับเต็มได้ที่ bit.ly/aiethicsth

RELATED ARTICLE

Responsive image

การบินไทย ดึง Qualtrics ป้อนข้อมูลเชิงลึก เสริมประสบการณ์ผู้โดยสารแบบเรียลไทม์

Qualtrics ผู้นำด้านการบริหารการสร้างประสบการณ์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆ แบบเรียลไทม์ เปิดเผยว่าได้รับคัดเลือกจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหร...

Responsive image

IBM ส่ง Watson Assistant for Citizens ใช้ AI ช่วยให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ COVID-19

IBM ได้มองเห็นถึงปัญหาการสื่อสารข้อมูลเรื่อง COVID-19 จึงได้มีการพัฒนา IBM Watson Assistant for Citizens เพื่อช่วยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพ และสถาบันการศึกษา ให้สามา...

Responsive image

Gartner คาดการณ์เทรนด์เทคโนโลยี AI ในการปรับใช้กับธุรกิจ

ผู้บริหารที่ดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานและปฏิบัติการ (I&O) ขององค์กร ต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นตัวเร่งในการริเริ่มสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัลใหม่...