กระทรวงอุตฯ จับมือ 30 ภาคีรัฐ-เอกชน-การเงินการศึกษา MOU ผลักดัน Startup Ecosystem ไทย | Techsauce

กระทรวงอุตฯ จับมือ 30 ภาคีรัฐ-เอกชน-การเงินการศึกษา MOU ผลักดัน Startup Ecosystem ไทย

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ-เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา รวม 30 องค์กร เสริมความแกร่งระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อสร้างและพัฒนา Startup ตลอดวงจรชีวิต ตั้งแต่ระดับ Pre-Seed จนถึงขั้น Unicorn

ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ที่ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า “Deep Tech” และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ ตลอดจนผลักดัน InnoSpace (Thailand) ให้เป็นแพลทฟอร์มกลางในการสร้างและพัฒนา Startup ของประเทศ เชื่อมโยงสู่เวทีโลก เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องวาสนาบอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ   ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกอบชัย  สังสิทธิ์สวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และผู้บริหารระดับสูงจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน-สถาบันการเงิน-สถาบันการศึกษา รวม 30 องค์กรชั้นนำของประเทศ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น เป็นการประกาศการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ในการเสริมสร้างระบบนิเวศที่เข้มแข็งเป็นรูปธรรมอย่างมืออาชีพ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและ Startup ของอาเซียน  ซึ่งตั้งแต่กลางปี 2561 เป็นต้นมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ริเริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ InnoSpace (Thailand)  ให้เป็น National Startup Platform ครบวงจรที่สุด เป็นศูนย์กลางการสร้าง พัฒนา และบ่มเพาะ Startup ในเชิงลึก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว  โดยได้ผลักดันให้มีการจัดตั้ง บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานที่ปรึกษา บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) กล่าวว่า อินโนสเปซ (ประเทศไทย) เป็นหน่วยงานที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรเป็นหลักในรูปแบบ Not for profit but profitable เพื่อเป็น National Startup Platform โดยเป็นการร่วมมือกันของพันธมิตรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการสร้าง Innovative Ecosystem เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศเป็นสำคัญ (Public Benefits) และจะดำเนินการสนับสนุน Startups ตลอดวงจรชีวิต (Life cycle)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Startup ที่อยู่ในช่วง Pre-Seed หรือ Seed ในกลุ่ม Deep Tech พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพอย่างบูรณาการ (Synergize) ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) และเติมสิ่งที่ขาดอยู่ (Fill the Gap) โดยจะไม่ทับซ้อนกับกิจกรรมอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อยกระดับ Startup ให้ถึงระดับ Unicorn รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการดำเนินการ และติดต่อบริษัท InnoSpace (Thailand) ได้ที่ เว็บไซต์ www.innospacethailand.com หรือ เฟสบุ๊ค www.facebook.com/innospacethailand

ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แสดงความยินดีกับความพร้อมเพรียงในความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานในกำกับของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา ที่มาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น ในวันนี้ ซึ่งเป็นการรวมพลังและรวมทรัพยากรชั้นดีจากผู้มีประสบการณ์จริงในการผลักดัน Startup ระดับประเทศ มาเติมเต็มระบบนิเวศทางธุรกิจสำหรับ Startup ที่สมบูรณ์มากขึ้น โดยทั้ง 30 หน่วยงาน จะสนับสนุน และร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงาน ทั้งการเป็นพันธมิตรด้านการบ่มเพาะ พันธมิตรด้านองค์ความรู้ และพันธมิตรด้านการลงทุน เพื่อให้ Startup ไทยสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงไปสู่เวทีระหว่างประเทศได้ โดยก่อนหน้านี้ อินโนสเปซ (ประเทศไทย) ได้ลงนาม MOU กับพันธมิตรต่างประเทศจากฮ่องกง และกำลังเตรียมการลงนาม MOU เพิ่มเติมกับพันธมิตรจากประเทศอิสราเอล และสาธารณรัฐเกาหลีในเร็ว ๆ นี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา Startup ร่วมกันอีกด้วย

สำหรับองค์กรที่ร่วมลงนามใน MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงาน InnoSpace (Thailand) จำนวน 30 หน่วยงาน ในครั้งนี้  ประกอบด้วย

  • ภาครัฐและหน่วยงานในกำกับของรัฐ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ / สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล / และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  • รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด / เครือสหพัฒน์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) / บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด / บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท แบงคอก เวนเจอร์ส จำกัด / สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน / และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
  • สถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันวิทยสิริเมธี / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา / และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • และ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

รายงานของ Credit Suisse ให้สถานะยูนิคอร์นกับ AirAsia Digital บริษัทในเครือของ AirAsia Group

รายงานของ Credit Suisse ฉบับล่าสุดที่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดจากโควิด-19 ของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ได้มีการระบุว่า AirAsia Digital บริษัทในเครือของ AirAsia เป็นหน...

Responsive image

ไทยออยล์ ร่วมลงทุนรอบ Series B ใน UnaBiz สตาร์ทอัพด้าน IoT จากสิงคโปร์ โดย SPARX Group เป็น Lead Investor

UnaBiz ผู้ให้บริการครบวงจรด้าน Internet of Things(IoT)ในสิงคโปร์ได้รวบรวมเงินกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบ Series B นำโดย SPARX Group การระดมทุนในรอบนี้สามารถทำได้มากกว่าจำนวนที่กำ...

Responsive image

Merck ยื่น FDA ใช้ยาเม็ดต้านไวรัสโควิด โมลนูพิราเวียร์ ในกรณีฉุกเฉิน

Merck & Co บริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติอเมริกัน ได้ยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการต่อองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) เพื่ออนุญาตใช้ยาเม็ดต้านไวรัสโควิด-19 ที่มีชื่อว่าโมลนูพิราเวียร์...