สำนักงาน กสทช. ประกาศยืนยัน ค่าใช้บริการมือถือ 4G ต้องถูกลงกว่าค่าบริการ 3G | Techsauce

สำนักงาน กสทช. ประกาศยืนยัน ค่าใช้บริการมือถือ 4G ต้องถูกลงกว่าค่าบริการ 3G

Screen Shot 2559-07-27 at 11.04.21 PM

นับเป็นข่าวดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทุกคน เมื่อสำนักงาน กสทช. ประกาศยืนยัน ค่าใช้บริการมือถือ 4G ต้องถูกลงกว่าค่าบริการ 3G ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900MHz ไปเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา และได้ผู้ชนะการประมูลด้วยวงเงินที่สูงจนประชาชนเกิดความกังวลใจว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าบริการทรศัพทย์เคลื่อนที่ 4G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ที่จะเปิดให้บริการในอนาคต

สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันกับประชาชนผู้ใช้บริการว่า คุณภาพและอัตราค่าบริการโทรศัพทย์เคลื่อนที่ 4G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต โดย

  1.  อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz จะต้องมีอัตราต่ำกว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz โอยอัตราค่าบริการประเภทเสียงจะต้องต่ำกว่า 69 สตางค์ต่อนาที อินเทอร์เน็ตจะต้องต่ำกว่า 26 สตางค์ต่อเมกกะไบต์ SMS จะต้องต่ำกว่า 1.15 บาท ต่อข้อความ MMS จะต้องต่ำกว่า 3.11 บาทต่อข้อความ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการจะต้องคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที
  2. สำหรับผู้พิการที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้พิการกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (พม.) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีแพ็คเกจราคาถูกกว่าปกติ
  3. คุณภาพของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่นที่ 4G บนคลื่นความถี่  1800 MHz และ 900 MHz จะต้องไม่ต่ำกว่าคุณภาพการให้บริหารของบริการโทรศัพท์เคลื่นที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz
  4. ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีโครงข่ายเพื่อให้บริการตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนดเป็นอย่างน้อย

นอกจากนั้น ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งต้องจัดให้มีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพของผู้ใช้บริการ การจัดทำแผนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการจัดทำใบแจ้งหนี้หรือสัญญาการให้บริการที่ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ หรืออักษรสำหรับคนตาบอด (Braille)โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม รวมถึงต้องมีแผนคุ้มครองผู้บริโภค ที่ต้องจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่มีค่าบริการ การจัดการกับบริการที่ไม่เหมาะสม กระบวนการทำความเข้าใจกับประชาชนในการตั่งสถานีวิทยุคมนาคม การสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับสิทธิในการใช้บริการโทรคมนาคม รวมทั้งการเผยแพร่คำประกาศสิทธิผู้บริโภค ในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย

สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่าจะดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตข้างต้นอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้บริการโทรคมนาคม ที่มีอัตราค่าบริการถูกลงและมีคุณภาพที่ดีขึ้น

RELATED ARTICLE

Responsive image

ปตท.สผ. จัดตั้ง 4 บริษัทย่อย รองรับธุรกิจเทคโนโลยี มุ่งเน้น AI ในปิโตรเลียม การเกษตร สุขภาพ

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV บริษัทย่อยด้านธุรกิจเทคโนโลยีของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท...

Responsive image

กลุ่ม ปตท. เตรียมทุ่มเงินกว่า 5.5 แสนล้านบาท ดันไทยเป็นศูนย์กลางรถ EV ของอาเซียน ภายในปี 2030

ปตท. รัฐวิสาหกิจพลังงานรายใหญ่ของไทยเตรียมพิจารณาลงทุนกว่า 5.5 แสนล้านบาทในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะดำเนินกา...

Responsive image

ทัพผู้บริหารยานแม่ SCBx ใครดูแลบริษัทอะไรบ้าง ?

ข้อมูลผู้บริหารและบริษัทที่อยู่ภายใต้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ( SCBX )...