ที่ประชุมคณะกรรมการ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการและให้ เสนอผู้จัดทําแผนฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลางในวันเดียวกันที่คณะกรรมการได้มีมติดังกล่าว

นกแอร์

สำหรับการยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 

  1. บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ทั้งนี้เพราะบริษัทฯ เห็นว่าการฟื้นฟูกิจการนั้นเป็นแนวทางที่เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับการแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราวของบริษัทฯ ภายใต้การกํากับดูแลของศาลฯ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ สามารถดําเนินการต่อไปได้ตามปรกติ 
  2. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการที่จะเลิกหรือชําระบัญชีบริษัทฯหรือไม่ได้มุ่งหมายให้บริษัทฯต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม บริษัทฯ กลับมี ความมุ่งมั่นและแน่วแน่เป็นอย่างยิ่งในการที่จะดําเนินกิจการต่อไปให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เพราะ ปัญหาในปัจจุบันของบริษัทฯ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจแต่เกิดจากปัจจัยหลายประการรวมถึง สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ทําให้ บริษัทฯ เกิดข้อติดขัดและอุปสรรคในการดําเนินกิจการ หากมีการปรับโครงสร้างภายใต้กระบวนการฟื้นฟูอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จะสามารถดําเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอน 
  3. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรม ทั้งบริษัทฯ ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ตามปรกติในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟู กิจการ ไม่ว่าจะเป็นการให้การบริการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศ
  4. แนวทางเบื้องต้นของการฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ คือ 

                     4.1 การปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่ให้สร็จสิ้นโดยคํานึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ 

                    4.2 การบริหารจัดการกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถชําระหนี้ได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เช่น ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบินและปรับฝูงบิน การปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการพาณิชย์และ ความสามารถในการหารายได้ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ พนักงาน ปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล

5. บริษัทฯ ได้เสนอให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์ แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จํากัด ร่วมกับ นายปริญญา ไววัฒนา นายไต้ ซอง อีนายเกษมสันต์ วีระกุล นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร และนายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการ ของบริษัทฯ เป็นผู้ทําแผน

สำหรับการยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสําคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิผู้โดยสาร ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ พนักงาน บริษัทฯ ผู้ลงทุน ประชาชนรวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นแล้วว่าในขณะนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังมีการเดินทางกันไม่มากนักเพราะการระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถฟื้นฟู กิจการได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วมากกว่าในภาวะปรกติ ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องฟื้นฟูกิจการให้สําเร็จก่อน การระบาดโควิด-19 จะยุติลง ซึ่งนั่นหมายถึงบริษัทฯ จะมีความพร้อมอย่างเต็มที่และสามารถให้บริการอย่างดีเยี่ยมเพื่อ ตอบสนองความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีข่าวเกี่ยวกับการขอยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางออกไป ทางนกแอร์ก็ได้ออกแถลงการณ์ผ่านทาง Facebook Fanpage ว่า ยังสามารถบินได้ตามปกติ 


ข้อมูลจาก  SET

RELATED ARTICLE

Responsive image

สรุปกำไรสุทธิปี 2563 ของ 6 ธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่ในไทย

ผ่านไปแล้วสำหรับปี 2563 ช่วงเวลาถัดไปคือการประกาศผลประกอบการประจำปี แน่นอนว่ากลุ่มแรกที่ต้องออกมาโชว์ผลงานก่อนใครเพื่อนก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นั้นเอง วันนี้ Techsauce จึงขอรวบรวมผล...

Responsive image

Amanda Gorman กับ 5 นาทีเปลี่ยนฉากอเมริกา ภายใต้การนำของ Joe Biden

มาทำความรู้จักกับนักกวีเยาวชนผิวสีอายุ 22 ปี Amanda Gorman ผู้ขึ้นกล่าวในวันสาบานตนของประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐอเมริกา เป็นการพูดเพียง 5 นาทีที่สามารถสร้างความสนใจให้กับคนทั่...

Responsive image

รัฐมนตรีคลัง ชี้ COVID-19 ระลอกสองกระทบฟื้นตัวเศรษฐกิจ แต่มั่นใจมาตรการรองรับเพียงพอ

รัฐมนตรีคลัง ชี้ COVID-19 ระลอกสองกระทบฟื้นตัวเศรษฐกิจ แต่มั่นใจมาตรการรองรับเพียงพอ...