OMISE HOLDINGS จัดทัพใหม่ แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง พร้อมผลักดันองค์กรในภาคอุตสาหกรรมการเงิน | Techsauce
Contact us
1

OMISE HOLDINGS จัดทัพใหม่ แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง พร้อมผลักดันองค์กรในภาคอุตสาหกรรมการเงิน1 min read

Posted by
Posted date เมษายน 3, 2019

หลังมีข่าวสะเทือนวงการเรื่องการซื้อขายหุ้นของ Omise ซึ่งทาง Omise ก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว และล่าสุดนี่เป็นข่าวจริงที่เกิดขึ้น โดย Omise Holdings ประกาศแต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงโครงสร้างการทํางานภายในองค์กร สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินธุรกิจ และส่งเสริมความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของบริษัท

ประกาศแต่งตั้งคุณอิศราดร หะริณสุต ขึ้นดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโอมิเซะ (เพย์เมนต์เกต เวย์) พร้อมแต่งตั้งคุณวรรษา จาติกวณิช ขึ้นดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโอมิเซะโก (OmiseGO) โดยคุณจุน ฮาเซกาวา จะขึ้นดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโอมิเซะโฮลดิ้ง (Omise Holdings) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ โอมิเซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์) และโอมิเซะโก และจะยังคงดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทต่อไป มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

คุณอิศราดรเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโอมิเซะและได้ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการของโอมิ เซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์) ส่วนคุณวรรษาดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการของโอมิเซะโก ทั้งสองจะรับ ตําแหน่งต่อจากคุณจุนซึ่งก่อนหน้านี้ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในเครือทั้งสอง

“การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในวันนี้จะช่วยให้โครงสร้างการบริหารงานของโอมิเซะโฮลดิ้งและบริษัทใน เครือเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นมากขึ้น พร้อมสู่การผลักดันให้เป็นบริษัทฟินเทคระดับโลกที่มุ่งมั่นต่อการเติบโต ขององค์กร (growth-oriented) บนพื้นฐานของการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer centric) คุณดอน เป็นผู้นําที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความสามารถ อีกทั้งยังเป็นกําลังสําคัญที่ช่วยปลุกปันโอมิเซะมาตั้งแต่ ยุคบุกเบิก คุณดอนสามารถแปลงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ต่างๆ ที่วางไว้ไปสู่การปฏิบัติจริง เป็นผู้ที่สามารถนําทีมให้มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและพาโอมิเซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์) ให้บรรลุเป้าหมายได้

ในขณะเดียวกันผมเองได้มีโอกาสมองคุณวรรษาเติบโตขึ้นในองค์กรและผมเชื่อว่าในเวลานี้คุณวรรษา เหมาะสมที่สุดกับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโอมิเซะโก คุณวรรษามีความรู้ความเข้าใจใน อุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดีทั้งในแง่ของธุรกิจและตัวเทคโนโลยี วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ความเข้าใจใน วัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงวิธีการดําเนินงานในแบบของคุณวรรษาคือสิ่งที่โอมิเซะโกต้องการเพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง พร้อมสําหรับการเติบโตและรับมือกับโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ที่เข้ามา เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม” คุณจุนกล่าว

“การแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ครั้งนี้ถือเป็นการวางโครงสร้างการดําเนินงานภายในองค์กรของเราให้มีแบบ แผนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้บริษัทในเครือทั้งสองมุ่งไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ของเราคือ Payment for Everyone เราต้องการที่จะยกระดับและปรับเปลี่ยนวิถีใน การชําระเงินของผู้คน และจากการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ทั้งสอง ในวันนี้ตัวผมเองจะได้ทุ่มเวลาให้กับ นโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจโดยรวมได้อย่างเต็มที่ เพื่อทําให้วิสัยทัศน์ของเราเป็นจริงได้” คุณจุนกล่าวเสริม

รู้จักกับ 3 ผู้บริหาร

จุน ฮาเซกาวา, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโอมิเซะโฮลดิ้ง

คุณจุนเป็นทั้งนักสร้างสรรค์และนักธุรกิจที่อยู่ในสายงานด้านเทคโนโลยีมากว่า 20 ปี ด้วยพื้นฐานและ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมการออกแบบ, การบันทึกข้อมูลชีวิตประจําวัน (life log) และความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจ E-Commerce คุณจุนได้ก่อตั้งโอมิเซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์) ขึ้นในปี 2556 และโอมิเซะโกต่อมา ในปี 2560 โดยดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททั้งสองตลอดมา ก่อนจะมาก่อตั้งโอมิเซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์) คุณจุนได้ก่อตั้งธุรกิจอื่นๆ มาก่อนแล้ว อาทิ 4Treasure ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการทํา คูปองตามตําแหน่งของผู้ใช้บริการ (location-based coupon service), LIFEMee ธุรกิจเกี่ยวกับการบันทึก รายการใช้จ่าย และยังได้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการบริษัท Alpha-do Inc. รับผิดชอบดูแลโครงการสําคัญๆ ทั้งหมดอย่างโครงการร่วมกับ NTT ซึ่งเป็นธุรกิจโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันคุณจุนยังเป็นผู้อํานวยการเครือข่ายสนับสนุนนวัตกรรมญี่ปุ่น-อาเซียน (JAIS) ซึ่งก่อตั้งโดย กระทรวงเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้แล้วยังได้ร่วมก่อตั้ง BUIDL และ DFCapital อีกด้วย คุณจุน ติดหนึ่งใน 50 บุคคลทรงอิทธิพลที่จะเปลี่ยนโลกซึ่งจัดลําดับโดยนิคเคอิ และในปี 2561 ที่ผ่านมายังเป็น หนึ่งใน 10 ของผู้ประกอบการยอดเยี่ยมจัดลําดับโดยนิตยสารฟอร์บสประเทศญี่ปุ่น

อิศราดร หะริณสุด, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโอมิเซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์)

คุณดอนขึ้นรับตําแหน่งนี้พร้อมประสบการณ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการเงินรวมกว่า 12 ปี ก่อนที่ จะร่วมก่อตั้งโอมิเซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์) คุณดอนบริหารงานด้านการค้าระหว่างประเทศและเป็นผู้ดูแล โครงการสําคัญๆ ให้กับบริษัท Alpha-do Inc. ในประเทศญี่ปุ่น ผ่านบทพิสูจน์ความสามารถมากมายอาทิ รับผิดชอบโครงการร่วมกับ NTT ซึ่งเป็นธุรกิจโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นถึง 2 โครงการ โดย มีหน้าที่ควบคุมดูแลการดําเนินงานในประเทศไทย, จีน และเวียดนาม

คุณดอนร่วมก่อตั้งโอมิเซะในปี 2556 และดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการเรื่อยมา ด้วยประสบการณ์และความสามารถคุณดอนเป็นกําลังสําคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจของโอมิเซะ (เพย์เมนต์เกต เวย์) ให้ขยายสู่ตลาดในต่างประเทศ โดยเป็นผู้ร่วมกําหนดทิศทางการดําเนินงานและกํากับดูแลในส่วน ต่างๆ ทั้งหมด ทั้งการดําเนินงานภายในองค์กร, งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคารและเครือข่ายบัตร คุณดอนยังอยู่เบื้องหลังการนําพาให้โอมิเซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์) เป็นระบบรับ ชําระเงินรายแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS ทั้งสามขอบเขต

นอกจากนี้แล้วคุณดอนยังเป็นผู้บรรยายและวิทยากรในโครงการต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนี้คุณดอน เป็นหนึ่งในเมนเทอร์ให้กับสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ dtac Accelerate และได้พาทีมคว้าชัยชนะใน แบทช์ 6 อีกด้วย

วรรษา จาติกวณิช, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโอมิเซะโก

ก่อนก้าวสู่ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโอมิเซะโก คุณวรรษาดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท โดยเป็นหนึ่งในทีมงานคนแรกๆ ช่วงบุกเบิกในปี 2560 ก่อนบริษัททําการระดมทุน คุณวรรษา เข้ารับตําแหน่งใหม่นี้พร้อมประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการ, การเงิน และด้านความร่วมมือและการ พัฒนาระหว่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรคุณภาพ คุณวรรษาได้สร้างทีมให้โตขึ้น จากเดิม ที่มีทีมงานเพียงคนเดียวปัจจุบันมีพนักงานรวมกว่า 40 คน และยังมีบทบาทสําคัญในการวางนโยบายและ กําหนดแนวทางให้กับบริษัทอีกด้วย

คุณวรรษามีประสบการณ์ในการนําทีมนักพัฒนาระบบ, นักเศรษฐศาสตร์ และนักสังคมศาสตร์ ในหลายๆ โครงการสําคัญในช่วงที่ทํางานกับธนาคารโลกได้รับผิดชอบดูแลโครงการระหว่างประเทศซึ่งมีมูลค่ากว่า หนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางการเงิน, โครงสร้างการลงทุน รวมไปถึงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แล้วคุณวรรษายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและคณะกรรมการ Sky Visual Imaging Venture ซึ่งเป็นบริษัทให้คําปรึกษาและบริการด้านโดรนโซลูชั้นเพื่อเข้าทําการสํารวจ และจัดทําแผนที่ทางการเกษตร และเป็นที่ปรึกษาให้กับโปรเจกต์บล็อคเชนอย่าง Hoard Exchange ด้วยสายงานด้าน Block Chain ของคุณวรรษาเริ่มต้นจากโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกู้ยืมแบบบุคคลต่อบุคคล (peer-to-peer) เพื่อการเกษตร โดยมีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี Block Chain เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุน แก่เกษตรกร สิ่งที่ทําให้คุณวรรษาตัดสินใจเข้าร่วมทีมโอมิเซะโกคือระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการ พัฒนาโครงการดังกล่าวป การที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างทางด้านการเงิน (open financial System) จําเป็นที่จะต้องมีระบบที่คล้ายกันกับ OMG เน็ตเวิร์ค เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้งาน แพลตฟอร์มกับตลาดใหญ่ๆ ระดับโลก

คุณวรรษาจบปริญญาตรีด้านสิ่งแวดล้อมจากวิทยาลัย มิดเดิลเบอร์รี คอลเลจ และปริญญาโทด้าน ธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe